காய்கறியும் கருணாம்பிகையும் !!! (Post No.9310)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9310

Date uploaded in London – –     26 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

காய்கறியும் கருணாம்பிகையும் !!!

Kattukutty

(பழையகுமர குருபரன்என்ற இதழிலிருந்து எடுத்தது)

ராகம் – பந்து வராளிதாளம் – ஆதி

பல்லவி

ஆயா உன் சித்த மிளகாயாவினை கத்தரிகாயா

கருணாம்பிகே. (ஆயா )

அனு பல்லவி

ஓயா உழைப் புடலங்காயாமனை மாதுளங்காயா

இழி பேச்சுரைக்காயா சங்கொள்ளுமுனம் (ஆயா)

சரணம்

அடைந் தவரைக்கயா அத்திக்காயா வண்ணன்

tags- காய்கறி, கருணாம்பிகை

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: