நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 10 தாடி நீள அறிவு (Post No.9342)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9342

Date uploaded in London – –  5 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 9 வெளியான தேதி 26-2-2021              கட்டுரை எண் : 9309

நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 10

ச.நாகராஜன்

தாடியின் நீளத்திற்குத் தக அறிவு!

பிரபலமாக விளங்கிய ‘மாடர்ன் ரிவியூ’ (Modern Review) பத்திரிகையை நிறுவியவர் ராமானந்த சாட்டரிஜி  (Ramananda Chayyerjee) என்பவர். அவரை பேட்டி காண் ஒரு இளம் பத்திரிகையாளர் வந்தார். சுவரில் ரவீந்திரநாத தாகூர், சர் ஜதுநாத் சர்கார் ஆகியோரது படங்கள் மாட்டப்பட்டிருப்பதையும் அவர்கள் நீண்ட தாடி கொண்டிருப்பதையும் கவனித்தார்.“தாடியின் நீளத்தைப் பொறுத்து அறிவு இருக்கிறது” என்று

tags-  நடந்தவை,  நம்புங்கள் – 10

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: