திருமந்திரத்தில் உபநிஷத் உவமை (Post No.9351)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9351

Date uploaded in London – –7 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us. ‘குருடற்கு குருடர் வழிகாட்டியது போல’ என்ற உவமை சுமார் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்திய உபநிஷத நூல்களில் கையாளப்பட்டது. பின்னர் அது பாலி மொழியில் உள்ள பவுத்த மத நூல்களிலும் பைபிளில்

tags- உபநிஷத் உவமை, திருமந்திரம்,குருடர்க்கு, குருடர்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: