மஹரிஷி ஆருணி; மஹரிஷி ஆஸுரி! (Post No.9364)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9364

Date uploaded in London – –  10 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

மஹரிஷிகள் வரிசை!

மஹரிஷி ஆருணி; மஹரிஷி ஆஸுரி!

ச.நாகராஜன்

மஹரிஷி ஆருணி!அயோததௌம்யர் என்ற பெரும் மஹரிஷி ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு உபமன்யு, ஆருணி, வேதர் என்ற மூன்று சிஷ்யர்கள் இருந்தார்கள். ஒரு நாள் அயோததௌம்யர் தன் சிஷ்யனான ஆருணியை நோக்கி, “ நீ போய் கழனிக்கு வருகின்ற

பஞ்சசிகருக்குத் தனது முலைப்பாலைத் தந்தாள். அதை அருந்துவது பஞ்சசிகரின் வழக்கமானது. ஆகவே அவருக்கு கபிலையினுடைய புத்திரர் என்ற இன்னொரு பெயரும் உண்டாயிற்று.

tags– மஹரிஷி, ஆருணி, ஆஸுரி 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: