லண்டன் பார்க்க வருகிறீர்களா ?- PART 2 (Post No.9369)

லண்டன் பார்க்க வருகிறீர்களா ?- PART 2 (Post No.9369)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.9369

Date uploaded in London – –11 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

KOHINOOR DIAMONDகோஹினுர் வைரம் உள்ளிட்ட (Crown Jewels) கிரீடங்கள் அடங்கிய காட்சிக் கூடம் டவர் பிரிட்ஜ் (Tower Bridge Station) என்னும் இடத்தில் கோட்டைக்குள் இருக்கிறது. நுழைவுக் கட்டணம் அதிகம். அதற்குள் நுழையாமல் கோட்டையை வலம் வந்து டவர் பிரிட்ஜ் (Tower Bridge) என்னும் அற்புதமான , அழகான பாலத்தைக் காண்பது அவசியம். தமிழ் நாட்டின் பாம்பன் பாலம் போலவே  கப்பல்

tags – லண்டன், பார்க்க, வருகிறீர்களா-2

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: