ஒரே ஒரு ஊருலே ஒரே ஒரு ராஜா…….. (Post No.9376)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9376

Date uploaded in London – –     13 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

ஒரே ஒரு ஊருலே ஒரே ஒரு ராஜா……..

Kattukutty


ஒரு ஊர்லே ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு ஒரு புத்திசாலியான விதூஷகன் ( அறிவுள்ள கோமாளி)

tags– ஒரே ஒரு ராஜா, விதூஷகன்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: