பிராணிகளின் அபூர்வ சக்தி! பேசும் ரஷ்ய யானை!! (Post No.9397)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9397

Date uploaded in London – –18 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

டென்னிஸ் பார்டென்ஸ் எழுதிய சைக்கிக் அனிமல்ஸ் என்ற புஸ்தகம் 1987ல் வெளியானது. அதிலுள்ள சுவையான விஷயங்களை 1991 ஏப்ரலில் பி.பி.ஸி . தமிழோசை   கதம்ப மாலை நிகழ் ச்சியில் ஒலிபரப்பினேன் . அந்தக்குறிப்புகளைக் குப்பத்து தொட்டியில் வீசுவதற்கு முன்னர் உங்களுடன் பகிர்கிறேன்

PSYCHIC ANIMALS, DENNIS BARDENS, ROBERT HALE LTD. CLERKENWELL HOUSE, CLERKENWELL GREEN. LONDON EC1R 0HT, 1987

AVAILABLE IN CHARING CROSS LIBRARY

இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள சுவையான விஷயங்கள்:-


Batyr – Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › Batyr

Batyr was an Asian elephant claimed to be able to use a large amount of meaningful human speech. Living in a zoo in Kazakhstan in the Soviet Union, Batyr …Known for: Intelligent use of 20 phrases

tags–பிராணி,  அபூர்வ சக்தி, பேசும் ரஷ்ய யானை,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: