கீதையின் மஹிமையை அறிந்து தன் தடையை நீக்கிய துருக்கி! (Post.9404)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9404

Date uploaded in London – –  21 MARCH  2021    

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

கீதையின்  மஹிமையை அறிந்து தன் தடையை நீக்கிய துருக்கி! by S Nagarajan

உலகின் மஹிமை வாய்ந்த நூல்களில்  மகான்களாலும், அருளாளர்களாலும் அறிஞர்களாலும் பெரிதும் மதிக்கப்படும் பெரும் நூல் பகவத்கீதை. மஹாபாரதத்தில் இடம் பெறுவது இது. கிருஷ்ண-அர்ஜுன சம்வாதமாக – உரையாடலாக – அமைந்துள்ள இந்த நூல் மனித குலத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டி.

இந்த நூலை துருக்கி நாடு 1971ஆம் ஆண்டு தடை செய்தது.

பாரத நாட்டில் உள்ள அறிஞர் பெருமக்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் திடுக்கிட்டனர்.

எதற்காக இந்தத் தடை திடீரென்று என்று!

tags – கீதை,  மஹிமை,  தடை,  துருக்கி, 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: