பெண்கள் வாழ்க- பகுதி 3; ரிக்வேத பெண் கவிஞர்களின் பட்டியல் (Post No.9417)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9417

Date uploaded in London – –24 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க- பகுதி 3ரிக் வேத பெண் கவிஞர்கள்

உலகிலேயே பழமையான புஸ்தகம் ரிக்வேதம். சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பால கங்காதர திலகரும் ஜெர்மானிய அறிஞர் ஹெர்மன் ஜாகோபியும் வான சாஸ்திர அடிப்படையில் இ தை நிரூபித்துள்ளனர். அவர்கள் கண க்குப் படி குறைந்தது கி.மு. 4500. அதாவது இற்றைக்கு 6500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. ஆனால் சங்கத்

tags- பெண்கள் வாழ்க,பகுதி 3,  ரிக்வேத, பெண் கவிஞர், பட்டியல்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: