குட்டிக் கதை — எமனிடம் சிக்கிய சிற்பி (Post No.9423)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9423

Date uploaded in London – –26 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

குட்டிக் கதை — எமனிடம் சிக்கிய சிற்பி

ஒரு ஊரில்  எமகாதக  சிற்பி ஒருவன் இருந்தான் . அதாவது சிற்பங்கள் செய்வதில்  வல்லவன். லண்டன் மேடம் துஸாட்ஸ் (Madame Tussauds)  மெழுகு பொம்மை மியூசியத்தை விட  தத்ரூபமாக சிலைகளை வடிப்பான் . லண்டனில் வேடிக்கை பார்ப்பவர்களுக்கும் அங்குள்ள மெழுகு சிலைகளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது!!

அவன் செய்யும் சிலைகளை பார்ப்போருக்கு உண்மையான, உயிருள்ள உருவமா, அல்லது சிலையா என்று தெரியாமல் 

tags — யமன், எமன், சிற்பி, அஹம்காரம் , யான் எனது 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: