பகுத்தறிவுகள் திருக்குறளைப் படிக்கலாமா? – 1 (Post No.9429)


WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9429

Date uploaded in London – –  28 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

கடவுள் இல்லை என்று சொல்லும் பகுத்தறிவுகள் திருக்குறளைப் படிக்கலாமா? – 1

ச.நாகராஜன்

பகுத்தறிவே, பகுத்தறிவே, உனக்கு ஒரு கேள்வி…

‘நீயோ கடவுள் இல்லை, இல்லவே இல்லை என்கிறாய். அதே சமயம் திருக்குறள் தமிழனின் தலை சிறந்த நூல், உலகப் பொது நூல் என்கிறாய்’

அது பகுத்தறிவுக்குப் பொருத்தமாக இல்லையே?!’ – இது தான் நாம் பகுத்தறிவுகளுக்கு முன் வைக்கும் கேள்வி!

 கடவுளைப் போற்றித் துதிக்கும், அனைவரையும் துதிக்க அறிவுறுத்தும் வள்ளுவரின் திருக்குறளை கடவுள் இல்லை என்று 

tags–கடவுள் இல்லை , பகுத்தறிவுகள்,  திருக்குறள்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: