ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக உலகையே தியாகம் செய்க!(Post.9444)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9444

Date uploaded in London – –  –1 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக உலகையே தியாகம் செய்க!

ச.நாகராஜன்

யுக்தியுக்தம் ப்ரக்ருதிஹீயாத்வாலாதபி விசக்ஷண: |
ரவேரவிஷயம் வஸ்து கிம் ந தீப: ப்ரகாஷயேத் ||

ஒரு சிறு குழந்தையிடமிருந்து பகுத்தறிவுக்க்கு ஒத்த வார்த்தை வந்தாலும் கூட அதை ஒரு புத்திசாலி ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். சூரிய ஒளி படாத ஒரு கும்மிருட்டைல் இருக்கும் பொருளை ஒரு சிறிய தீபத்தின் ஒளி காட்டி விடும்.

A wise person should accept a rational word even coming from a child. A thing

hidden in darkness beyond the reach of sun can be illumined by a small lamp.  

                          (English Translation from Kalyana –Kalpataru April 2016 issue)

*

த்யஜேதேகம் குலஸ்யார்தே க்ராமஸ்யார்தே குலம் த்யஜேத் |

க்ராமம் ஜனபதஸ்யார்தே ஹ்ருதாத்மார்தே ப்ருதிவீம் த்யஜேத் ||

ஒரு குடும்பத்தின் நலனுக்காக ஒருவரைத் தியாகம் செய்யத் தயாராக இரு; ஒரு கிராமத்தைக் காக்க ஒரு குடும்பத்தைத் தியாகம் செய்; ஒரு ராஜ்யத்தைக் காக்க ஒரு கிராமத்தைத் தியாகம் செய்; ஒருவனின் ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக உலகையே தியாகம் செய்!

One should be ready to forsake a single person for the welfare of a family, a family for a village, a village for the state and the whole world for one’s own spiritual upliftment.

(English Translation from Kalyana –Kalpataru May 2016 issue)

*

ந கச்ஸிதபி ஜானாதி கிம் கஸ்ய ஷ்வோ பவிஷ்யதி |

அத: ஷ்வ: கரணீயானி குர்யாததைவ புத்திமான் ||

நாளைக்கு யாருக்கு என்ன நடக்கும் என்பது எவருக்கும் தெரியாது! ஆகவெ புத்திசாலியானவன் நாளைக்கான விஷயங்களை இன்றே செய்து முடிக்க வேண்டும்!

Nobody knows what is in store tomorrow for whom! Hence the wise completes tomorrow’s tasks today itself!

(English Translation from Kalyana –Kalpataru June 2016 issue)

*

உபகார: பரோ தர்ம: பரார்தம் மர்ம நைபுனம் |

பாத்ரே தானம் பர: காம: பரோ மோக்ஷோ வித்ருஷ்ணதா ||

மற்றவருக்கு உதவி செய்வதே உயரிய தர்மமாகும். உயரிய அர்த்தம் என்பது இரகசியமான இக்கட்டான சூழல்களை அறிந்து கொண்டு செயல்படுவதாகும். உயரிய காமம் என்பது தகுதியான ஒன்றிற்கு தானம் அளிப்பதாகும். உயரிய மோக்ஷம் என்பது உண்மையான பற்றற்ற தன்மை ஆகும்.

The Supreme Dharma is helping others, the Supreme Artha is the skill to understand secret manoeuvrings, the Supreme Kama is to donate for a deserving cause and the Supreme Moksha is true desirelessness.

                (English Translation from Kalyana –Kalpataru July 2016 issue)

*

துக்கேன ஷிலஷ்யதே பின்னம் சிலஷ்டம் துக்கேன பித்யதே |

பின்னசிலஷ்டா து யா ப்ரீதி: ஸா துக்கைகப்ரதாயினீ ||

 நல்ல ஒரு நட்பு முறிந்து போன நிலையில் அது திரும்பவும் வலியுடனேயே சேர்கிறது. அது போலவே நல்ல ஒரு நட்பானது சுலபத்தில் முறிந்து போகும் ஒன்றல்ல. ஆனால் நட்பானது முறிந்து பின்னர் சேரும் போது, அது  வேதனை தரும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது.

When a well established friendship is broken, it reconnects painfully. Similarly a well-developed friendship is not easy to break. But the friendship, which has been reconnected after a break-up, is always a source of agony.

(English Translation from Kalyana –Kalpataru September 2016 issue)

***

tags –தியாகம் , ஆன்ம முன்னேற்றம்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: