ஒரு துளி அன்பை அனுப்புங்கள்! (Post No.9453)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9453

Date uploaded in London – –  –4 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

ஒரு துளி அன்பை அனுப்புங்கள்!

ச.நாகராஜன்

மற்றவரைக் கிளர்ச்சியுறச் செய்யாத, ஸத்யமான, ப்ரியமான ஹிதமான  வார்த்தைகளைக் கூற வேண்டும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையில் அருளியுள்ளார்

anudvega-karam vakyam
satyam priya-hitam ca yat
svadhyayabhyasanam caiva
van-mayam tapa ucyate (Gita Cahpter 17 –Sloka 15)

யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே என்றார் திருமூலர்.

திருக்குறளில், இனியவை கூறல் என்று ஒரு அதிகாரத்தையே வகுத்துள்ளார் திருவள்ளுவர்.

அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொலின் என்பது அவரது அறிவுரை.

இப்படிப்பட்ட நல்ல சொற்கள், அன்பு, நேசம், நம்பிக்கை, இறைவனின் மீது ஈடுபாட்டுடன் கூடிய பிரார்த்தனை இவை எல்லாம் நல்ல விதைகள். அது பெரிதாகித் தொடர்ந்து தரும் பலன்களோ மிக மிக அதிகம்.

ஜூலி ஹெபர்ட் என்ற கவிஞர் ஒரு துளி அன்பு, ஒரு துளி நேசம் ஆகியவற்றை அனுப்ப ஒரு கவிதை இயற்றுகிறார். அன்பை அனுப்பச் சொன்ன கவிஞருக்கு அன்பையும் நேசத்தையும் நம்பிக்கையையும் இறை ஈடுபாட்டையும் கூடவே நமது நன்றியையும் காணிக்கையாக ஆக்குகிறோம். கவிதையின் திரண்ட தமிழாக்கம் இதோ. மூலத்தையும் கீழே காணலாம்.

இதோ கவிதை, படியுங்கள்!

ஒரு துளி அன்பு!

ஜூலி ஹெபர்ட் (காப்புரிமை பெற்ற கவிதை)

ஒரு துளி அன்பை அனுப்புங்கள்

ஒரு மகிழ்ச்சி ததும்பும் முகத்தைக் காணுங்கள்

ஒரு துளி அன்பு வெகு தூரம் செல்லும்

விண்வெளியின் கடைசி எல்லைக்கும் செல்லும்

ஒரு துளி நேசத்தை அனுப்புங்கள்

நேசத்தின் தழுவுதலை உணருங்கள்

அது தரும் உணர்வு நீங்கள் சரியான

இடத்தில் இருப்பதாக உணர்வது தான்!

ஒரு துளி நம்பிக்கையை அனுப்புங்கள்

அந்த நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகத் திகழுங்கள்

நம்பிக்கை கொள்வது ஆச்சரியகரமானது, ஆனால் நீங்கள்

சில சமயம் அவ்வளவு தூரம் தள்ளி உட்கார முடியாதே!

ஒரு துளி இறை நம்பிக்கையை அனுப்புங்கள்,

ஒரே ஒரு பிரார்த்தனையின் மூலம்,

இறைவன் உங்களுக்கு வழி காட்டுவார்

இறை நம்பிக்கை எப்போதுமே இருப்பதனால்!

                                      Drop Of Kindness
                                                   Poet: Julie Hebert, ©2012 Send a drop of kindness,
And see a happy face.
A drop of kindness goes real far,
It may even reach outer space.

Send a drop of love,
And feel a loving embrace.
It feels so good to feel like,
You are in the right place.

Send a drop of hope,
But be that shinning star.
Hope is wonderful to have,
But sometimes you can’t sit away so far.

Send a drop of faith,
With a single prayer.
And God will show the way,
As faith is always there. நன்றி : ஜூலியா ஹெபர்ட்
                                                   ****

 Tags– ஒரு துளி, அன்பு,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: