பெண்கள் வாழ்க -8; உலகிலேயே அதிர்ஷ்டசாலிப் பெண்கள்! (9454)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9454

Date uploaded in London – –4 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

இந்து சமயப் பெண்கள்தான் உலகிலேயே அதிர்ஷ்டசாலிகள்- திறமைசாலிகள்  என்பதற்கு 33 காரணங்கள் உள . அவையாவன :–1.பழங்கால  உலகில் பெண்களுக்கு ஸ்வயம்வரம் வழங்கிய ஒரே நாடு இந்தியா . திரவுபதி ஸ்வயம்வரம் தமயந்தி ஸ்வயம்வரம், காளிதாசன் காவியத்தில் காணப்படும் இந்துமதி 

tags- பெண்கள் வாழ்க -8, அதிர்ஷ்டசாலி, பெண்கள், ஸ்வயம்வரம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: