பெண்கள் வாழ்க -9; 33 காரணங்கள் (Post No.9459)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9459

Date uploaded in London – –5 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க -9;  33 காரணங்கள்14. ஷீல பட்டாரிகா , மாருதி, மொரிகா , சுபத்ரா , விஜயங்கனா, லீலாவதி போன்ற பெரிய நிபுணர்கள் பெண்கள் குலத்தில்

tags– பெண்கள் வாழ்க -9,  33 காரணங்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: