பெண்கள் வாழ்க – பகுதி 11 ; இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஒரே கணவன் (Post No.9489)

pictures from Assam Tribune Newspaper; thanks

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9489

Date uploaded in London – –13  APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க – பகுதி 11 ; இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஒரே கணவன்

(பெண்கள் வாழ்க தொடர் மார்ச் 22, 2021ல் துவங்கியது. முதல் கட்டுரை எண் 9410)இமயம் முதல் குமரி வரை கணவன் பற்றிய கருத்துக்களும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது..கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் என்பதும் இந்தப் பிறவியில் யார் ஒருவன் கணவனாக இருக்கிறானோ அவனே இனி வரும் பிறவியிலும்  கணவனாக இருக்க வேணடும் என்பதும் சம்ஸ்க்ருத, தமிழ் மொழி நூல்களில்

tags- பெண்கள் வாழ்க 11 , இம்மை, மறுமை,  கணவன் 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: