பெண்கள் வாழ்க-13;திருமண மந்திரம்- நீயே மகாராணி (Post No.9498)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9498

Date uploaded in London – –16 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.இன்று புழக்கத்தில் இருந்து வரும் நூல்களில் மிகப் பழைய நூல் ரின்வேதம். அதில் பத்தாவது மண்டலத்தில் 85ஆவது திருமணம்

tags–பெண்கள் வாழ்க13,திருமண மந்திரம், நீயே மகாராணி, 

tags- பெண்கள் வாழ்க13,திருமண மந்திரம், நீயே மகாராணி, 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: