கடவுளுக்கு ஜாதி பேதம் இல்லை; பக்திக்கும் அது இல்லை! (Post.9500)

63 NAYANMAR FESTIVAL, MYLAPORE,CHENNAI 

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9500

Date uploaded in London – –  –17 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

கடவுளுக்கு ஜாதி பேதம் இல்லை; பக்திக்கும் அது இல்லை!

ச.நாகராஜன்

சிவபெருமானுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் ஜாதி பேதம் இல்லை.

உள்ளத்திலிருந்து ஊற்றாகிப் பெருகி வரும் பக்தியையே தெய்வங்கள் பார்க்கின்றன என்பதை நமது நூல்கள் தெளிவு படுத்துகின்றன. தன்னைத் தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் தலைவராகத் தானே அறிவித்துக் கொள்ளும் ஒருவர் முருகன் என்ற பெயரை பிராமணர் யாரேனும் – ஒருவராவது –

63 NAYANMAR FESTIVAL, MYLAPORE,CHENNAI 

tags- நாயன்மார், ஜாதி பேதம்,  இல்லை, 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: