பெண்கள் பற்றி மேல்நாட்டு அறிஞர்கள்: பெண்கள் வாழ்க-18 )Post.9539)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9539

Date uploaded in London – –27 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் பற்றி மேல்நாட்டு அறிஞர்கள்; பெண்கள் வாழ்க Part 18;இந்தியப் பெண்களைவிட மேல்நாட்டுப் பெண்கள் கூடுதல் ‘சுதந்திரத்துடன்’ வாழ்வது உண்மைதான். ஆனால் இந்தியப் பெண்களைவிட இன்பமான மகிழ்ச்சியான குடும்ப வாழ்வு வாழ்கிறார்களா என்றால் இல்லை என்றே சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் விவாகரத்தும் தனிமையாக (separation; single mothers)  

tags – பெண்கள் , மேல்நாட்டு அறிஞர்கள், பெண்கள் வாழ்க-18, 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: