அனாதையாக விடப்பட்டாலும் விதி இருப்பின் அது குழந்தையைக் காக்கும்! (9573)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9573

Date uploaded in London – –  –6 May   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

காட்டிலே அனாதையாக கை விடப்பட்டாலும் விதி இருப்பின் அது குழந்தையைக் காக்கும்!

ச.நாகராஜன்

ந ஹி வித்யாசமோ பந்துர்ந ச வ்யாதிசமோ ரிபு: |

ந சாபத்யசம: ஸ்னேஹோ ந ச தைவாத் ப்ரம் பலம் ||

கல்வி போல உதவுகின்ற சகோதரன் இல்லை, வியாதி போல ஒரு எதிரி இல்லை, தனது குழந்தைக்காக ஒருவன் உணர்வது போன்ற அன்பு இல்லை, விதி போல சக்தி வாய்ந்தது வேறொன்றும் இல்லை.

There is no helping brother like learning, no enemy like a disease, no affection like the one a person feels for his child, and there is no greater power than fate.

– Translation by Kalyana- Kalpataru, May 2019

*

அரக்ஷிதம் திஷ்டதி தைவரக்ஷிதம் சுரக்ஷிதம் தைவஹஹம் வினஷ்யதி |

ஜீவத்யநாதோ விபினே விஸர்ஜித: க்ருதப்ரயத்னோபி க்ருஹே வினஷ்யதி ||

 விதியினால் காக்கப்பட்டவன், காக்கப்படாதவன் போல இருந்தாலும் கூட காப்பாற்றப்படுகிறான். ஆனால் நன்கு காக்கப்பட்டவன் போல இருப்பவன் விதி வசமானால் அவன் இறக்கிறான். அனாதையாகக் காட்டில் கைவிடப்பட்ட ஒரு குழந்தை உயிருடன் இருக்கிறது, ஆனால் நன்கு காக்கப்பட்ட ஒருவன் வீட்டிலேயே இறக்கிறான்.

Though seemingly unprotected, one survives well if protected by fate, while an apparently well-protected person will die if stuck down by fate. An orphan abandoned in the woods remains alive, whereas one well cared for, can die at home.

                             – Translation by Kalyana- Kalpataru, June 2019

         *

அன்யக்ஷேத்ரே க்ருதம் பாபம் தீர்தக்ஷேத்ரே விநஷ்யதி |

தீர்தக்ஷேத்ரே க்ருதம் பாபம் வஜ்ரலேபோ பவிஷ்யதி ||

மற்ற இடங்களில் செய்யப்படும் பாவம் தீர்த்த க்ஷேத்திரத்தில் போய்விடும். தீர்த்த க்ஷேத்திரத்தில் செய்யப்படும் பாவம் வஜ்ரம் போல பாவம் செய்தவர் மீது ஒட்டிக் கொள்ளும்.

Sin perpetrated in any other place is destroyed in a holy place of pilgrimage; but if it is  committed in the holy place itself; it sticks to us like an adamant-plaster.

–      Translation by Kalyana- Kalpataru, July 2019

            *

துர்பலஸ்ய பலம் ராஜா பாலானாம் ரோதனம் பலம் |

பலம் மூர்கஸ்ய மௌனித்வம் சௌராணாமந்ருதம் பலம் ||

பலஹீனர்களுக்கு ராஜாவே பலம். அழுவதே குழந்தைகளுக்குப் பலம். மௌனமாக இருப்பதே முட்டாளுக்கு பலம். திருடுவதே திருடர்களுக்குப் பலம்.

The king is the strength of the weak, crying aloud is the strength of children, to remain mum is the strength of a fool and of thieves falsehood is the strength.

–      Translation by Kalyana- Kalpataru, January 2020

*

ப்ரஸன்னம் ஷாரதம் வாரி ப்ரஸன்ன: ப்ரார்திதோ ஹரி |

ப்ரஸன்னாராதிகா வித்யா ப்ரேம்ணா விஸ்வப்ரஸன்னதா ||

இலையுதிர்காலத்தில் நீரானது பளிங்கு போலச் சுத்தமாக இருக்கிறது; பிரார்த்தனை புரியும் போது கடவுள் அனுகூலமாக இருக்கிறார். நன்கு மதிக்கப்பட்டு நேசிக்கும் போது கல்வி நம்மை அலங்கரிக்கிறது. அன்பு இருந்தாலோ உலகமே நமக்கு அநுகூலமாக இருக்கிறது.

Clear and pellucid is water in the autumn, God becomes propitious when solicited through prayer, learning leans towards us when adored, and if we have love, all the world becomes favourable to us.

–      Translation by Kalyana- Kalpataru, March 2020

              ***

tags-  அனாதை, விதி,  குழந்தை

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: