இதாலிய கவிஞர் டான்டே; ரஷ்ய நாடக ஆசிரியர் செகோவ் (Post No.9588)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9588

Date uploaded in London – –10 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

.

இதாலிய கவிஞர் டான்டே; ரஷ்ய நாடக ஆசிரியர் செகோவ்

ஆன்டன் செகோவ் ANTON CHEKHOV

(1860 – 1904)ஆன்டன் செகோவ் ரஷ்யாவின் புகழ்பெற்ற நாடக ஆசிரியர் – சிறுகதை எழுத்தாளர். இவருடைய தாத்தா ஒரு நிலப்பிரபு (SERF) ஆனால் தந்தையோ லாபம் என்பதையே அறியாத ஒரு வியாபாரி. இதனால் அவர் தனது கடைகளை விட்டுவிட்டு செயிண்ட்

subham

tags- Dante, Chekhov, இதாலிய கவிஞர், டான்டே, ரஷ்ய நாடக ஆசிரியர், செகோவ் ,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: