டிக்கட் பற்றிய சுவையான சம்பவங்கள் -நடந்தவை தான் நம்புங்கள்-16 (9587)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9587

Date uploaded in London – –  –10 May   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 16

ச.நாகராஜன்

மனச்சாட்சியுடன் பயணம் செய்பவர்கள்!

தர்மசங்கடமான நிலைமை என்பது ஒவ்வொருவரும் ஒரு தடவையாவது தங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்க நேரிடும்.

அந்த தர்மசங்கடமான நிலைமையில் மனச்சாட்சிப் படி நடப்பவர் சிலரே.இங்கு பண்டிட் மதன்மோகன் மாளவியாஜி ஒரு ரயில் பயணத்தில் என்ன செய்தார் என்று பார்ப்போம். அதே

போல

***

டிக்கட், சுவையான, சம்பவங்கள், நடந்தவை-16

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: