28 நரகங்களில் யார் யாருக்கு எந்த எந்த நரகம்? புராணத்துளிகள்(9594)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9594

Date uploaded in London – –  –12 May   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 7 கட்டுரை எண் 9546 வெளியான தேதி 29-4-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 8

ச.நாகராஜன்

24. 28 நரகங்களில் யார் யாருக்கு எந்த எந்த நரகம்?!

நாரதர் நாராயணரை நோக்கி நரக வேதனை பற்றியும் அதற்கு உயிர்கள் செய்வனவற்றைப் பற்றியும் கேட்க நாராயணர் நாரதருக்குக் கூறுவது:-

(நரகங்களின் பெயர்கள் மட்டும் சென்ற பகுதியில் தரப்பட்டது. எவர் எவர் செயலுக்கு எந்த எந்த நரகம் என்ற விவரம் (1 முதல் 14 நரகம் முடிய) இதோ;)

tags-  28 , யார் , எந்த நரகம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: