ஆங்கிலக் கவிஞர்கள், நாவல் ஆசிரியர்கள் பற்றி கிசு…..கிசு……… (Post.9600)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9600

Date uploaded in London – –13 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஆங்கிலக் கவிஞர்கள், நாவல் ஆசிரியர்கள் பற்றி கிசு…..கிசு………

பிரபல ஆங்கிலக் கவிஞர்கள், நாடக ஆசிரியர்கள் , நாவல் ஆசிரியர்கள் பற்றிய சுவையான செய்திகள் அடங்கிய தி ஹார்ட் ஆஃ ப் தி ரைட்டர்ஸ் (The Heart of the Writers by Jack Hodges, 1994) என்ற

இன்னும் பல சுவையான செய்திகள் தாங்கியது இந்தப் புஸ்தகம்.

-subham —
tags – ஆங்கிலக் கவிஞர்கள், நாவல் ஆசிரியர்கள்,  கிசு…..கிசு….,

tags- ஆங்கிலக் கவிஞர்கள், நாவல் ஆசிரியர்கள்,  கிசு…..கிசு….,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: