குளோரின் – நாம் தினசரி உபயோகிக்கும் வாயு (Post.9616)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9616

Date uploaded in London – –17 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பூமியிலுள்ள 118 மூலகங்களில் இதுவரை 32 பற்றி எழுதினேன். இன்று 33-ஆவதாக குளோரின் (CHLORINE) என்னும் வாயு பற்றி சுவையான செய்திகளைச் சொல்கிறேன். நாம் தினமும் உணவுப் பொருட்களில் பயன்படுத்துவது உப்பு. ‘உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே’ என்பது தமிழ்ப் பழமொழி. அது மட்டுமல்ல. ‘உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை’ என்பது ஆன்றோர்

tags- குளோரின் , வாயு, ‘உப்பில்லாப் பண்டம் ,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: