மார்கசீய மாக்சிம் கார்க்கி (Post No.9625)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9625

Date uploaded in London – –19 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

 (1868-1936)

வாழ்ந்த காலம் – 68 ஆண்டுகள்

தாழ்த்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவு காட்டும் நாவல்களை எழுதியதன் மூலம் புகழ் பெற்றார் மாக்சிம் கார்க்கி. குறிப்பாக ரஷ்ய 

tags- மாக்சிம் கார்க்கி,

—subham—-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: