தேவ நிர்மிதம் தேசம் ஹிந்துஸ்தானம்!(Post.9638)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9638

Date uploaded in London – –  –24 May   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சுபாஷிதச் செல்வம்

தேவ நிர்மிதம் தேசம் ஹிந்துஸ்தானம்!

ச.நாகராஜன்

ஹிமாலயம் சமாரம்ய யாவத் இந்து சரோவரம் |

தம் தேவநிர்மிதம் தேசம் ஹிந்துஸ்தானம் ப்ரசக்ஷதே ||

இமய மலையில் ஆரம்பித்து இந்து மாகடல் வரை எது எல்லையைக் கொண்டுள்ளதோ அது கடவுளால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஹிந்துஸ்தானம் என்று அறியப்படுவதாகும்.

Starting from Himalayas and extending up to the Indu Lake (sarovaram), which borders on the Indian Ocean, is the nation which God created and which is known as ‘Hindusthan’.  (Eng Translation from : RSS Sanga Shaka book)

*

ஏதத்தேச ப்ரசூதஸ்ய சகாஷாதக்ரஜன்மனா |                           ஸ்வம் ஸ்வம் சரித்ரம் சிக்ஷேரன் ப்ருதிவ்யாம் சர்வமானவா: ||

இந்தப் பூமியில் வசிக்கும் அனைவரும் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்வது என்பது பற்றியும் நல்லொழுக்கம் கொள்வது பற்றியும் இந்த தேசத்தின் (பாரதத்தின்) புராதன ரிஷிகள், மகான்கள் ஆகியோரிடமிருந்து கற்க வேண்டும்

(மனு ஸ்மிருதி)

All inhabitants of this earth should learn about living and building character from the ancient sages and seers who took birth in this land (of India)  

                Manusmrti.  (Eng Translation from : RSS Sanga Shaka book)

*

அயம் நிஜ: பரோ வேதி கணனா லகுசேதசாம் |                       உதாரசரிதானாம் து வசுதைவ குடும்பகம் ||

குறுகிய மனப்பான்மை உடையோருக்கே, இவன் நம்மவன், அவன் அயலான் என்ற எண்ணம் உண்டாகும். பரந்த மனப்பான்மை உடையோருக்கோ உலகமே ஒரு குடும்பம் என்ற எண்ணம் ஏற்படும்.

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற புறநானூறு பாடலை இதனுடன் ஒப்பு நோக்கலாம்.

“This person is my kind and that one is alien”, such a thought occurs only to the narrow-minded persons. To the broad- minded persons the whole world is a family.                              (Eng Translation from : RSS Sanga Shaka book)

*

க்ஷணஷ: கணஷ்சைவ வித்யாம் அர்த ச சாதயேத் |                     க்ஷணே நஷ்டே குதோ வித்யா கணே நஷ்டே குதோ தனம் ||

ஒவ்வொரு நொடியும் ஒருவன் கல்வியைக் கற்க வேண்டும், செல்வத்தைச் சம்பாதிக்க வேண்டும். ஒரே ஒரு நொடியை வீணாக்கினால் கூட அறிவு வளராது. அதே போல ஒரு கணத்தை வீணாக்கினாலும் கூட செல்வம் நஷ்டப்படும்.

One should learn every moment and one should earn from every bit, if you waste even a second, no knowledge can be gained and if you waste a bit, you stand to lose wealth.                (Eng Translation from : RSS Sanga Shaka book)

*

அஸ்வஸ்ய பூஷணம் வேகோ மத்தம் ஸ்யாத் கஜபூஷணம் |            சாதுர்யம் பூஷணம் நார்யா உத்யோகோ நர பூஷணம் ||

குதிரைக்கு வேகமே அணியாகும் (அதாவது ஆபரணமாகும்). கம்பீரமான நடையே யானைக்கு அணியாகும். சாதுர்யமே ஒரு பெண்ணுக்கு அணியாகும். உத்யோகமே ஒரு ஆணுக்கு அணியாகும்.

Speed is the asset of the horse; majestic walk is the asset of the elephant. Wit is the asset to women and constantly remaining occupied is the asset of man.

(Eng Translation from : RSS Sanga Shaka book)

***

tag- ஹிந்துஸ்தானம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: