நாட்டிய நாடகம் பிறந்த சுவையான கதையை பரத முனி சொல்கிறார் (Post.9886)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9886

Date uploaded in London –23 JULY   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

நாட்டிய நாடகம் பிறந்த சுவையான கதையை பரத முனி சொல்கிறார்நாட்டிய சாஸ்திரம் என்னும் சம்ஸ்க்ருத நூலில் 6000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. இது 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பரத முனியால் இயற்றப்பட்டது . இதில் 36 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன. முதல் 

tags- இந்திர விழா, ‘ஜார்ஜர’, நாட்டியம்,  நாடகம் கதை, பரத முனி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: