பாரதி போற்றி ஆயிரம் INDEX -1(Post No.10,143)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,143

Date uploaded in London – 27 September   2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பாரதி போற்றி ஆயிரம் INDEX -1

ச.நாகராஜன்

மகாகவி பாரதியாரைப் பற்றி ஏராளமான கவிஞர்கள் அவ்வப்பொழுது நல்ல பல கவிதைகளைப் படைத்துள்ளனர். இவற்றில் ஓராயிரத்தையாவது தொகுக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் உதிக்கவே, 11-12-2017 அன்று கவிதைகளைப் பகுதி பகுதியாக வெளியிடலானோம். இந்தப் பணி 14-5-2018 அன்று ஓராயிரம் கவிதைகளை 90 அத்தியாயங்களில் வெளியிட்டு நிறைவு பெற்றது. கவிதைகளின் தொடர் எண், கவிஞர் பெயர், அவர் எழுதிய கவிதைகளில் இந்தத் தொடரில் இடம் பெற்ற மொத்த கவிதைகளின் எண்ணிக்கை, கட்டுரை எண், வெளியான தேதி ஆகியவற்றிற்கான குறிப்பேடு இங்கு வெளியிடப்படுகிறது. பயன்படுத்த வேண்டுகிறோம்.

(1 முதல் 50 அத்தியாயங்களில் 332 கவிதைகள்)

Sl    sl no of      Total no      Poems’ nos and the Poet      Article no   Published

No  Poems      of                                                                                        Date

                           Poems

01  1-6            6          1-6 (6)V.G. சீனிவாசன்           4479   11-12-17

02 7-12           6          7-10 (4) இரகுபதி சாமிநாதன்    4483   12-12-17

03 13-18         6          13-15 (3) கலைமோகன்                        4486        13-12-17

                                                16,17  (2) மு.சதாசிவம்                             

                                                18    (1) கா.தேவராசக்கனி

04 19-24         6          19-24 (6) சூ.கிரிதரன்            4491        14-12-17

05 25-30         6          6) ம.க.சிவசுப்பிரமணியன்       4495        15-12-17

06 31-36         6          6) பாரதிதாசன்                 4500        16-12-17

07 37-42         6          6) பாரதிதாசன்                 4505        17-12-17

08 43-51         9          9) பாரதிதாசன்                 4510        18-12-17

09 52-61         10        10) நாமக்கல் கவிஞர்           4514        19-12-17

10 62-74         13        13) நாமக்கல் கவிஞர்          4520        20-12-17

11 75-82     8     8) நாமக்கல் கவிஞர்            4524        21-12-17

12 83-87     5     5) நாமக்கல் கவிஞர்            4528        22-12-17

13 88-92     5     5) நாமக்கல் கவிஞர்            4532        23-12-17

14 93-96     4     93-95 3) நாமக்கல் கவிஞர் 4537        24-12-17

                  96 (1) பட்டுக்கோட்டை

                        கல்யாணசுந்தரம்

15 97-101     5     5) அழ.வள்ளியப்பா             4541        25-12-17

16 102-107    6     6) கவிமணி தேசிக

விநாயகம் பிள்ளை       4545        26-12-17

17 108-113    6     6) கவிமணி தேசிக

விநாயகம் பிள்ளை       4550        27-12-17

18 114-119    6     6) கவிமணி தேசிக

விநாயகம் பிள்ளை       4554        28-12-17

19 120-125    6     6) கவிமணி தேசிக

விநாயகம் பிள்ளை       4558        29-12-17

20 126-131    6     6) கவிமணி தேசிக

விநாயகம் பிள்ளை       4562        30-12-17

21 132-134    3     3) கவிமணி தேசிக

விநாயகம் பிள்ளை       4566        31-12-17

22 135-136    2     2)  கவிமணி தேசிக

விநாயகம் பிள்ளை       4570        1-1-18

23 137-141    5     5) பாரதிதாசன்                 4586        6-1-18

24 142-146    5     5) பாரதிதாசன்                 4596        9-1-18

25 147-152    6     6) பாரதிதாசன்                 4600        10-1-18

26 153-156    4     4) பாரதிதாசன்                 4617        15-1-18

27 157-159    3     3) பாரதிதாசன்                 4621        16-1-18

28 160-164    5     5) கண்ணதாசன்                4625        17-1-18

29 165-168    4     4) கண்ணதாசன்                4629        18-1-18

30 169-173    5     5) கண்ணதாசன்                4633        19-1-18

31 174-179    6     6) கண்ணதாசன்                4637        20-1-18

32 180-187    8     8) கண்ணதாசன்                4642        21-1-18

33 188-193    6     6) கண்ணதாசன்                4646        22-1-18

34 194-197    4     4) கண்ணதாசன்                4654        24-1-18

35 198-205    8     8) பண்டித ஜனாப்

                     K. அப்துல் சுகூர்             4663        26-1-18

36 206-213    8     8) பண்டித ஜனாப்

                     K. அப்துல் சுகூர்             4658        25-1-18

37) 214-217   4     4) நா.சீ.வரதராஜன்              4666        27-1-18

38) 218-221   4     218 (1) சங்கு சுப்பிரமணியன்

                  219,220 (2) மதிவண்ணன்

                  221 (1) ஆர்.பி.சாரதி             4670        28-1-18

39) 222-231   10    10) கவிஞர் தமிழழகன்          4674        29-1-18

40) 232-240   9     9) கவிஞர் K.ராமமூர்த்தி         4670        31-1-18

41) 241-249   9     9) கவிஞர் K.ராமமூர்த்தி         4691        2-2-18

42) 250-254   5     5) சௌந்தரா கைலாசம்         4694        3-2-18

43) 255-263   9     9) அருட்கவிஞர் அ.காசி         4698        4-2-18

44) 264-272   9     9) அருட்கவிஞர் அ.காசி         4702        5-2-18

45) 273-284   12    12) அருட்கவிஞர் அ.காசி        4706        6-2-18

46) 285-290   6     6) அருட்கவிஞர் அ.காசி         4710        7-2-18

47) 291-305   15    15) அருட்கவிஞர் அ.காசி        4714        8-2-18

48) 306-317   12    12) அருட்கவிஞர் அ.காசி        4722        10-2-18

49) 318-326   9     9) அருட்கவிஞர் அ.காசி         4731        12-2-18

50) 327-332   6     6) அருட்கவிஞர் அ.காசி         4735        13-2-18

                 *** (அடுத்த பகுதியுடன் முடியும்)

tags — பாரதி போற்றி INDEX -1

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: