பகவத்கீதை சொற்கள் Index 1 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்! (Post No.10,213)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,213

Date uploaded in London – 15 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அகர்த்தாரம் – 4-13 செயலில் இறங்காதவர்

அகர்ம  – 4-16 செயலின்மை , கர்மம் என்று கருதப்படாதது

அகர்ம க்ருத் -3-5 ஒரு கர்மத்திலும்   ஈடுபடாமல்

அகர்மண: – 3-8 செயலின்மை  (: இரண்டு புள்ளிகள் விசர்க்கம் எனப்படும்; இதை  முன் உள்ள எழுத்துக்குத் தக உச்சரிக்க வேண்டும்; இங்கே ஹ என்ற ஒலி = அக்கர்மணஹ ) கர்மம் செய்யாமை

அகர்மணி -2-47 செயலின்மையில் 

அகல்மஷம் – 6-27 மாசு மருவற்ற; குற்றமில்லாத ; பாவமற்றவன்

அகார : -10-33  அ – காரம் ; அகர முதலஎழுத்தெல்லாம் (குறள் 1)

அகார்யம் – 18-31 செய்யக் கூடாத செயல்

அகீர்த்திகரம் – 2-2 புகழ் தராத செயல் ; பழிக்கிடமானது

அகீர்த்திம்  -2-34 அவமானமான ; பழியை

அகீர்த்தி:  -2-34 அவமான  ( இங்கே : விசர்க்கத்தை ஹி என்று உச்சரிக்கவும்;அகீர்த்திஹி ); பழிச் சொல்

அகுர்வத -1-1 செய்தார்கள்

அகுசலம் -18-10 தகுதியற்ற, தானம் தவம் அற்ற

அக்ருத புத்தித்தவாத் – 18-16 திருந்தாத புத்தியால் ; புத்தி தெளிவின்மையால் ;அறிவின்மையால்

அக்ருத ஆத்மன:(அக்ருதாத்மனஹ )-15-11 செய்கையால் திருந்தாத ;சுய கட்டுப்பாடின்மை

அக்ருதேன – 3-18 கர்மம் / செயல் செய்யாததால்

அக்ருஸ்த்னவித : 3-29 தெளிவற்ற/  குறைந்த அறிவுடன்

அக்ரிய:-6-1 கர்மம் செய்யாதவன்

அக்ரோத: 16-2 கோபத்தை கட்டுப்படுத்தல் ;சினமின்மை

அக்லேத்ய: 2-24 நனைக்க முடியாதது

அக்ஷய்யம் -5-21 அழியாத ; இறவாத     21 WORDS COVERED IN INDEX 1

TO BE CONTINUED…………………………..

tags — BHAGAVAD GITA, TAMIL WORD INDEX 1

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: