பகவத்கீதை சொற்கள் Index 4 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்! (Post.10,225)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,225

Date uploaded in London – 18 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அதீத: 14-21 கடந்தவன், தாண்டியவன்

அதீத்ய 14-20 கடந்து சென்று

அதீந்த்ரியம் 6-21 புலன்களுக்கு அப்பால்

அதீவ 12-20 அதிக , மிகவும்

அதி அத்புதம் 18-77 மிகவும் அற்புதமான

அத்யந்தம் 6-28 மிக உயர்ந் த

அத்யர்தம் 7-17 மிக அதிகமான

அத்யஸ் னத: 6-16 அதிகம் உண்போருக்கு

அத்யாகினாம் 18-12 துறவு நிலையை மேற்கொள்ளாதவ ற்கு

அதி உச்சிதம் 6-11 மிக உயர்ந்த

அத்யேதி 8-28 கடந்து மேலே  செல்கிறான்

அத்வா 6-42 அல்லது

அத 4-35 கூட, மேலும், அதோடு

அதக்ஷிணம்  17-13 தக்ஷிணை இல்லாத

அதம்பித்வம்  13-7 டம்பம் இன்மை , தற்பெருமை காட்டாமை

அத்யஹ் ய: 2-24 எரிக்க முடியாது

அத்ருஷ்டபூர்வம் 11-45 முன்னர் காணாதது

அத்ருஷ்டபூர்வாணி  11-6 முன்பு காணாத

அதேச காலே 17-22 பொருந்தா காலத்தில், இடத்தில்

அத்புதம் 11-20 அற்புதம் , வியப்பான

அத்ய 4-3 இன்று

அத்ரோ ஹ : 16-3  வஞ்சனை செய்யாமை,

அத்வே ஷ்டா 12-13 வெறுப்பு இன்மை,

அதமம் – 16-20 கீழான , கீழ் மட்டம்

அதர்மம் 18-31 அறம் இல்லாத, பாவகரமான

அதர்மஸ்ய 4-7 அதர்மத்துக்கு , மறத்திற்கு

In the fourth part of Bhagavad Gita Tamil Word Index, 26 words are given.

To be continued ………………………………..

tags -Gita word Index 4

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: