பகவத்கீதை சொற்கள் Index 9 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் (Post 10,245)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,245

Date uploaded in London – 23 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அனு ஸ்மரன்  8-13  நினைத்துக்கொண்டு

அனு ஸ்மரேத்  8-9  நினைக்கிறானோ

அநேகசிந்தவிப்ராந்தா:16-16 பல சிந்தனைகளால் குழப்பம் அடைந்தவர்

அநேக ஜன்ம சம்சித்த: 6-45  பல பிறப்புகளில் பக்குவம் அடைந்த

அநேக திவ்யாபரணம் 11-10 பல தெய்வீக அணிகலன்களுடையது

அநேகதா  11-13  பலவிதமான

அநேக பஹு உதர வக்த்ர நேத்ரம்  11-16  பல கைகளும் வயிறுகளும் முகங்களும் கண்களும் உடைய

அநேக வக்த்ர நயனம் 11-10 பல முகங்களும் கண்களும் உடையது

அநேக வர்ணம் 11-24  பலவிதமான நிறங்களுடையது

அநேக அத்புத  தர்சனம் 11-10  பல அதிசயக் காட்சிகளுடையது

அநேன  3-10  இதனால்

அந்த காலே 2-72  இறுதிக்காலத்தில், இறக்கும்போது

அந்த கதம் 7-28  முடிவடைகிறதோ

அந்தரம்  11-20  இடைவெளி

அந்த ராத்மனா 6-47 உள்ளத்தால், அந்தக்கரணத்தால்

அந்தராராம:  5-24 அந்த: + ஆரா ம: –ஆன்ம ஞானத்தில் இன்புறுகிறானோ, விளையாடுகிறானோ

அந்தரே  5-27 இடையில்

அந்த: (ர்) ஜ்யோதி: 5-24  உள்ளொளி காண்கிறானோ

அந்த வத 7-23  முடிவுடைய, கட்டுக்குள்

அந்த வந்த: 2-18 முடிவு உடையவை

XXX

அந்தம் 11-16  முடிவு

அந்த : 2-16 முடிவு

அந்த சரீரஸ்தம் 17-6 சரீரத்தில் வீற்றிருக்கும் உடலில் உறையும்

அந்த சுக : 5-24  ஆத்மாவில் சுகிக்கிறானோ; ஆன்ம ஞானத்தில் சுகம் காணுதல்

அந்த : ஸ்தானி  8-22  எவனுள் உறைகின்றானோ

அந்திகே 13-15  அருகில்

அந்தே  7-19 இறுதியில், முடிவில்

அன்ன சம்பவ:  3-14  உணவு உண்டாதல்

அன்னம்  15-14   உணவு 

அன்னாத்  3-14  உணவிலிருந்து

அன்யத்  2-31  வேறு

அன்யத்ர  3-9  மற்ற கர்மத்தினால்

அன்யதா 13-11 அந்நியமானது , மாறுபட்டது

அன்ய தேவதா பக்தா: 9-23

அன்ய தேவதா: 7-20  அன்னிய / பிற தேவதைகளை

அன்யயா  8-26  மற்றொன்றினால்

அன்யம் 14-19 அன்னிய / பிற

அன்ய: 2-29 இன்னொருவன், மற்றவன்

அன்யானி 2-22  மற்றவைகளை

அன்யான் 11-34 மற்ற

அன்யாயேன  16-12  நியாயமற்ற வழியில்

அன்யாம் 7-5  வேறானது

அன்யே 1-9  மற்ற , மேலும் ,இன்னும்

அன்யேப்ய: 13-25  மற்றவர்களிடமிருந்து , பிறரிடமிருந்து

அன்வ சோச: 2-11  துக்கப்படுகிறாய்

அன்விச்ச 2-49  அடைக

அன்விதா: 9-23 இருக்கும், அதனோடு, உடன்

அபனுத்யாத்  2-8 போக்கடிக்கும்

அபரஸ்பர சம்பூதம்  16-8  ஆண் -பெண்  இணக்கத்தால் ஆனது

49 WORDS ARE ADDED IN THE NINTH PART OF BHAGAVAD GITA WORD INDEX

TO BE CONTINUED…………………………………

TAGS – பகவத் கீதை , சொற்கள், பட்டியல், சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம், GITA WORD INDEX 9

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: