பகவத்கீதை சொற்கள் Index 14 ; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -14 (Post.10,269)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,269

Date uploaded in London – 28 OCTOBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அவாப்யதே 12-5  அடையப்படுகின்றது

அவாப்ஸ்யத 3-11 அடைவீர்கள்

அவாப்ஸ்யஸி  2-33   அடைவாய்

அவி கம்பேந  10-7   அசைவற்ற

 அவி கார்ய: 2-25  மாற்றமுடியாதது

அவி க்ஞ்னேயம்  13-15   அறிதற்கு முடியாதது

அவித்வாம்ச: 3-25   பாமரர்கள்

அவிதி பூர்வகம் 9-23  அறியாமையால்

அவி நஸ்யந்தம் 13-27  அழியாமல் உள்ளவன்

அவி நாசி 2-17   அழிவற்றது 

அவி நாசினம் 2-21  அழிவற்றதாகவும்

அவ்யக்த நிதனானி 2-28  தோன்றாமையே முடிவையும் உடைய

அவ்யக்த மூர்த்தினா 9-4 புலப்படாத

அவ்யக்த சம்ஞகே  8-18 அவ்யக்தம் என்று சொல்லப்படும் தோன்றா  நிலையில்

அவ்யக்தம் 7-24 மாறுபாடில்லாதது

அவ்யக்த: 2-25  புலன்களுக்கு எட்டாதது

அவ்யக்தாத் 12-5    அவ்யக்தத்திலிருந்து

((அவ்யயம் என்பது கண்ணுக்கு எட்டாத, தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்ட, நிர்குணப் பிரம்மம்))

அவ்யக்தாதினி 2-28  தோன்றாமை முதலாயும்

அவ்யக்த அசக்த சேதஸாம் 12-5  அவ்யக்தப் பொருளில் நாட்டங்கொண்ட

அவ்யபிசாரிணீ  13-10  முறை பிறழாத

அவ்யபிசாரிண்யா  18-33  முறை பிறழாத

அவ்யபிசாரேண 14-26 முறை பிறழாத

அவ்யஸ்ய 2-17  மாறுதல் இல்லாத  பொருளுக்கு

அவ்யயம் 2-21  மாறுபாடற்றதாக வும் 

அவ்யயா: 11-18 மாறுபாடில்லாதவன்

அவ்யயாத்மா 4-6  மாறுபாடற்றவனாகவும் 

XXX

அவ்யயாம் 2-34  மாறுபாடற்றதாகவும்

அவ்யவசாயிநாம் 2-41 நிச்சயமொன்றில்லாதவர்க்கு

அசக்த: 12-11 சக்தி இல்லை

அசம : 14-12  அமைதியின்மை

அசஸ்த்ரம்  1-46  ஆயுதமில்லாதவன்

அசாந்தஸ்ய  2-66   மன அமைதி இல்லாதவனுக்கு

அஸாஸ்வதம்  8-15  நிலையற்றது

அசாஸ்த்ரவிஹிதம் 17-5  சாஸ்திரத்தில் கூறப்படாத

அசுசி வ்ரதா: 16-10  அசுத்தமான விரதங்களை உடைய

அசுசி : 18-27 அசுத்தமானவன்

அசுசெள 16-16 அசுத்தமான

அசுபாத் 4-16  தீமையினின்று

அசுபான் 16-19 பாவிகள்

அசுஷ்ருஷவே 18-67  சேவை செய்யாதவன்

அசேஷத:: 6-24  மிச்சமின்றி

அசேஷேன 4-35  மிச்சமின்றி

அசோச்யான் 2-11  துக்கிக்கத் தகாதவர்களைக் குறித்து

அசோஷ்ய: 2-24 உலர்த்த முடியாதது

அஸ்னன் 5-8 உண்டாலும்

அச்னந்தி  9-20 அனுபவிக்கிறார்கள்

அஸ்னாமி  9-26  புசிக்கின்றேன்

அஸ்னாஸி  9-27  புசிக்கின்றாய்

அஸ்நுதே  3-4  அனுபவித்தல்

அஸ்ரத தான: 4-40 சிரத்தை இல்லாதவன்

அச்ரத்த தானா: 9-3 சிரத்தை இல்லாத

அஸ்ரத்தயா 17-28  சிரத்தையின்றி

அஸ்ருபூர்ணாகுலே க்ஷணம் 2-1 கண்ணீ ரால் மறைந்த பார்வையுடையவன்

 அஸ்ரெளஷம்  18-74  கேட்டேன்

அஸ்வத்த: 10-26 அரச மரம்

அஸ்வத்தாமா 1-8  துரோணரின் மகன்

61 words are added in this Bhagavad Gita Word Index part 14

—subham —-

tags – gita word index 14

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: