பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-22; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -22 (Post.10,353)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,353

Date uploaded in London – –   18 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

உதாஸீன: 12-16   ஒருபக்ஷத்தை சாராதவனாக

உதா ஹ்ருதம் 13-6  கூறப்படும்

உதா ஹ்ருத்ய  17-24 உச்சரித்து

உத்திச்ய 17-21 கருதி

உத்தேசத : 10-40 குறிப்பால் உணர்த்தல்

உத்தரேத்  6-5  உயர்த்திக் கொள்க

உத்பவ: 10-34 உற்பவமும்

உத்யதா: 1-45  முன் வந்தோமோ

உத் யம்ய 1-20 எடுத்துக் கொண்டு

உத் விஜதே 12-15  துன்புறுதல்

உத் விஜேத் 5-20 மனம் தளர

உன் மிஷன் 5-9 கண் விழி த்தாலும்

உப ஜாயதே  2-62  உண்டாகின்றது

உப ஜாயந்தே 14-2 மீண்டும் பிறத்தல்

உப ஜுஹ்வதி  4-25  ஹோமம் செய்கின்றனர்

உப தேக்ஷ்யந்தி 4-34 உபதேசிப்பார்கள்

உப த்ரஷ்டா  13-22 பார்ப்பவனுக்கு மேல் நின்று பார்ப்பவன்

உப தாரய 7-6  அறிந்துகொள்

உப பத்யதே  2-3  பொருந்துதல்

உப பன்னம்  2-32  வாய்த்ததும்

உபமா  6-19 உவமை

உப யாந்தி 10-10 அடைவார்களோ

உப ரதம் 2-35  பின்வாங்கியவனாய்

உப ரமதே 6-20  ஒழிவடையுமோ

உப ரமேத் 6-25  சாந்தியைக் கூடவேண்டும்

உப லப்யதே 15-3   அறியப்படுதல்

உப லிப்யதே 13-32 களங்கமடைதல்

உப விச்ய  6-12   அமர்ந்து

உப சங்கம்ய 1-2  சமீபித்து, நெருங்கி

உப சேவதே 15-9 அனுபவிக்கின்றான்

உப ஹன்யாம் 3-24 அழித்தவன்

உபாயத: 6-36   தக்க உபாயத்தால்

உபா விச த் 1-47   உட்கார்ந்துவிட்டான்

உபா ஸ்ரிதா: 4-10 சரணடைந்தவர்கள்

உபா ச்ரித்ய  14-2  பின்பற்றி

உபா சதே 9-14 சேவிக்கின்றார்கள்

உபேத: 6-37  கூடியவன்

உபேத்ய – 8-15  அடைந்து

உபைதி 6-27 வந்தடைகிறது

உபய விப்ரஷ்ட: 6-38 இரண்டு மார்க்கத்தையும் இழந்து

உபயோ: 1-21  இரண்டு

உபே  2-50  இரண்டையும்

உபெ ள  2-19  இருவரும்

உரகான்  11-15  பாம்புகள்

உல்பேன 3-38  கருப்  பையால்

உசனா 10-37  உசனா கவி

உஷித்வா  6-41  வசித்து

xxxx

ஊ  வர்க்கம்

ஊர்ஜிதம் 10-41 உயர்ந்த சக்தியாக

ஊர்த்வ மூலம் 15-1  மேலே வேருள்ள

ஊர்த்வம் 12-8 மேல் முகமாக

ஊஷ்மா : 11-22 ஊஷ்மா என்ற பிதிரர்களும்

51 words are added in Index 22

To be continued………………………..

 tags – Gita Word Index 22

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: