பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-25; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -25 (Post 10,402)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,402

Date uploaded in London – –   2 DECEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-25; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -25

கர்ம சோதனா  18-18 கருமத்திற்கு பிர விருத்தி காரணம்

கர்மஜம் 2-51 கருமத்துதித்த

கர்மஜா 4-12  கருமத்தின்

கர்மஜான் 4-32  கருமத்தில் உள்ளவை

கர்மண ஹ 3-20  கருமத்தால்

கர்மணாம் 3-4  கருமங்களை

கர்மணி 2-47 கருமத்தில்

கர்மபலத்யாகஹ  12-12 கரும பலனைத் துறத்தல்

கர்மபலத்யாகீ 18-11 கரும பலனை விட்டவன்

கர்மபலப் ரேப்ஸுஹு  18-27 கருமபலனை விரும்புபவன்

கர்மபல ஸம்யோகம்  5-14  கருமத்தின்  பயன் கூடுதல்

கர்மபல ஹேதுஹு 2-47 பயனைக் கருதி கருமம் செய்பவன்

கர்மபலம் 5-12  கருமத்தின்  பயனை

கர்மபலாஸங்கம்  4-20  கரும பலனில் பற்றை

கர்மபலே 4-14  கரும பலனில்

கர்ம பந்தம் 2-39  கருமத்  தளையை

கர்ம பந்தனஹ  3-9   கருமக்  கட்டுடைத்து

கர்ம பந்தனைஹி  9-28 கருமக் கட்டுகளினின்றும்

கர்ம பிஹி 3-31  கருமக் கட்டிநின்று

கர்ம யோகம் 3-7  கரும யோகத்தை

கர்ம யோகேன 3-3  கரும யோகத்தால்

கர்ம சங்கினாம் 3-26 கருமத்தில் பற்றுள்ள

கர்ம சங்கிஸு 14-15  கருமப் பற்றுடையோரிடையே

கர்ம சங்கேன 14-7  கருமப் பற்றால்

கர்ம ஸமுத்பவஹ 3-14  கருமத்தினின்று உண்டாகின்றது

கர்ம ஸங்க்ரஹஹ 18-18 கர்மத்துக்கு இருப்பிடம்

 கர்ம ஸம்ஞ் நிதஹ  8-3 கருமம் எனப்படும்

கர்ம சன்யாசம் 5-2 கருமத்தை விடுதல்

கர்மசு 2-50 கருமத்தில்

கர்மாணி  2-48 கருமங்களை

கர்மானுபந்தீனி 15-2  கருமத்தைப் பின்னர்  விளைவிப்பனவாய்

கர்மிப்யஹ  6-46  கருமம் செய்வோரையும் விட

கர்மேந்த்ரியாணி 3-6 கர்மேந்திரியங்களை

கர்மந்த்ரியைஹி  3-7 கர்ம இந்திரியங்களால்

கர்சயன்தஹ 17-6  வருத்தி

கர்ஷதி 15-7  இழுக்கிறது

கலயதாம் 10-30 கணக்கிடுபவர்களில்

கலேபரம் 8-5   சரீரத்தை

கல் பக்ஷயே  9-7  கல்பத்தின் முடிவில்

கல்பதே 2-15   உரியவன் ஆகிறான்

கல்பாதெள 9-7 கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில்

கல்யாணக்ருத்  6-40  நல்லதைச் செய்பவன்

கவயஹ 4-16  சிறந்த அறிவாளிகள்

கவிம் 8-9 எல்லாம் அறி ந்தவனும்

கவீநாம் 10-37  கவிகளுக்குள், கூரிய புத்தியுள்ளவர்களில்

கஸ்சன  3-18   எந்தப் பயனும்

கஸ்சித் 2-17 எவனும்

கஸ்மலம் 2-2 அழுக்கு , மனக்குழப்பம்

கஸ்மாத்  11-37  ஏன்

கம் 2-21 எவனை

கந்தர்பஹ  10-28  காம தேவன், மன்மதன்

கஹ 8-2  யார்

To be continued……………………….

52 words are added in this part 25

tags –Tamil gita index 25

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: