பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-26; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -26 (Post.10418)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,418

Date uploaded in London – –   6 DECEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-26; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -26

கா 1-36  என்ன, விரும்பத்தக்கதோ

காங்க்ஷதி  5-3 விரும்புதல்,

காங்க்ஷந்தஹ 4-12 விரும்புகின்றவர்களாய்

காங்க்ஷிதம் 1-33  விரும்பத்தக்கதோ

காங்க்ஷே 1-31 விரும்புதல்,

காமகாமாஹா  9-21 போகங்களில் ஆசைகொண்டவர்களாய்

காமகாமீ 2-70 ஆசைகளைத் தொடர்பவன்

காமகாரதஹ 16-23  ஆசை வாய்ப்பட்டு

காமகாரேன  5-12  ஆசையின் தூண்டுதலால்

காமக்ரோத பராயணாஹா  16-12  காமத்துக்கும் கோபத்துக்கும் அடிமைகளாய்

காமக்ரோத வியுக்தானாம் 5-26 காமத்தினின்றும் கோபத்தினின்றும் விடுபட்டவர்களும்

காமக்ரோத உத்பவம் 5-23  ஆசையாலும் கோபத்தாலும்  எழும்

காமதுக்  10-28 காமதேனுவாக

காமபோகேஷு 16-16  காமநுகர்ச்சிகளில்

காமராக பலான்விதாஹா 17-5  காமமும் பற்றும் தடித்தவரும்

காமராக விவர்ஜிதம் 7-11  ஆசையும் பற்றுமில்லாத

காமரூபம் 3-43 காமம் என்னும் உருவம் உடையதாயும்

காமரூபேண 3-39 காமம் என்னும் உருவம் உடையதாயும்

காமசங்கல்பவிவர்ஜிதாஹா 4-19 ஆசையும் அதற்கான சங்கல்பமும் அற்றனவோ

காமஹ 2-62  ஆசை

காமாத் மானஹ 2-43  ஆசை நிறைந்த மனத்தினராய்

காமாத் 2-62  ஆசையினின்று

காமான்  2-55 ஆசைகள்

காமேப்சுனா 18-24 பயனில் இச்சையுள்ளவனால்

காமாஹா 2-70  ஆசைகள்

காமைஹி  7-20 ஆசைகளால்

காம உபபோக பரமாஹா  16-11 காம நுகர்ச்சியே பெரிதெனக் கருதும்

காம்யானாம் 18-2 காம்ய

28 WORDS ARE ADDED IN PART 26 OF GITA WORD INDEX.to be continued…………………………….

tags – gita word index 26

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: