ச.நாகராஜன் கட்டுரைகள் நவம்பர் 2021 INDEX (Post 10,434)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,434
Date uploaded in London – – 12 DECEMBER 2021

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

November 2021

1-11-21 10284 பிறப்பினால் அடைவதில்லை உயர்நிலை! குணங்களினால்
அடைவது அது (சரோஜா பட் சுபாஷிதம்)
2-11-21 10289 ஸ்வாமி ராமதீர்த்தர் – 1 (ஞானமயம் 1-11-21 உரை)
3-11-21 10292 ஸ்வாமி ராமதீர்த்தர் – 2 (ஞானமயம் 1-11-21 உரை)
4-11-21 10296 ஸ்வாமி ராமதீர்த்தர் – 3 (ஞானமயம் 1-11-21 உரை)
5-11-21 10300 ஸ்வாமி ராமதீர்த்தர் – 4 (ஞானமயம் 1-11-21 உரை)
6-11-21 10303 யானையே சிங்கத்தின் பலத்தை அறிய முடியும் ! ஒரு
பலசாலியே இன்னொரு பலசாலியை அறிய முடியும்! (சரோஜா
பட் சுபாஷிதம்)
7-11-21 10307 SNR கட்டுரைகள் INDEX அக்டோபர் 2021
8-11-21 10311 100 ரகசியங்கள் – நல்ல வாழ்க்கையைக் கவர்ந்து இழுத்து
அமைத்துக் கொள்ள! (ஹெல்த்கேர் அக்டோபர் 2021 கட்டுரை)
9-11-21 10315 சேக்கிழார் – 1 (ஞானமயம் 8-11-21 உரை)
10-11-21 10320 சேக்கிழார் – 2 (ஞானமயம் 8-11-21 உரை)
11-11-21 10324 சேக்கிழார் – 3 (ஞானமயம் 8-11-21 உரை)
12-11-21 10328 AIR உரை எண் 1 – 11-11-21 ஒலிபரப்பு
13-11-21 10331 AIR உரை எண் 2 – 12-11-21 ஒலிபரப்பு – பிளாஸ்டிக் அபாயம்-
புவியைக் காக்க உத்வேகமூட்டும் வழிகாட்டிகள்!
14-11-21 10333 AIR உரை எண் 3 – 13-11-21 ஒலிபரப்பு – பிளாஸ்டிக் அபாயம்-
புவியைக் காக்க உத்வேகமூட்டும் புதிய வழிகள்!
15-11-21 10338 ஸ்வாமி தயானந்த சரஸ்வதி – 1 (ஞானமயம் – 14-11-21 உரை)
16-11-21 10342 ஸ்வாமி தயானந்த சரஸ்வதி – 2 (ஞானமயம் – 14-11-21 உரை)
17-11-21 10346 ஸ்வாமி தயானந்த சரஸ்வதி – 3 (ஞானமயம் – 14-11-21 உரை)
18-11-21 10350 விதியா, மதியா? விதியையே மதியாக்கு – (யோகவாசிஷ்டம்)
19-11-21 10355 அத்யாத்ம விசாரம் என்னும் அதி அற்புத ரகசியம் (யோக
வாசிஷ்டம்)
20-11-21 10359 AIR உரை எண் 4 – 14-11-21 சுற்றுப்புறச் சூழலைப் பாதுகாக்க
நவீன சாதனங்களின் பயன்பாடு!
21-11-21 10361 AIR உரை எண் 5 – 15-11-21 நிலத்தடி நீரைச் சேமிப்போம்!
22-11-21 10365 AIR உரை எண் 6 – 16-11-21 ஓசோனைக் காப்போம்!
23-11-2110369 ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா – 1 (ஞானமயம் 22-11-21 உரை)
24-11-21 10373 ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா – 2 (ஞானமயம் 22-11-21 உரை)
25-11-21 10376 ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா – 3 (ஞானமயம் 22-11-21 உரை)
26-11-21 10379 ஸ்வர்க்கத்தை விட உயரத்தில் இருக்கும் இருவர் யார்? சுபாஷிதம்
27-11-21 10382 AIR உரை எண் 7 – 17-11-21 ஒலி மாசால் ஏற்படும் கேடுகள்!
28-11-21 10385 AIR உரை எண் 8 – 18-11-21 உத்வேகமூட்டும் ஆர்வலராக
மாறலாமே!
29-11-21 10390 AIR உரை எண் 9 – 19-11-21 ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மை!
30-11-2110394 மஹாகவி காளிதாஸ் – 1 ஞானமயம் 29-11-21 உரை


tags– nagarajan november 2021

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: