பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-29; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் -29 (Post.10,448)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN
Post No. 10,448
Date uploaded in London – – 15 DECEMBER 2021

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் index 29
கேசவஸ்ய 11-35 கேசவனுடைய
கேசவரர்ஜுனயோஹோ 18-76 கேசவனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே
கேசி நி ஸூதன 18-1 கிருஷ்ணா, கேசி என்ற அசுரனைக் கொன்றவனே
கேஷூ 10-17 எந்த எந்த
கைஹி 1-22 எதனால் ……… 5 WORDS

கெளந்தய 2-14 அர்ஜுனா , குந்தியின் மகனே
கெளமாரம் 2-13 மாணவப் பருவம், இளம் பருவம்
கெளஸலாம் 2-50 புத்திசாலித்தனம்
க்ரதுஹு 9-16 வேத வேள்வி
க்ரியதே 17-18 செய்யப்படுகிறதோ …. 10 WORDS

க்ரியந்தே 17-25 செய்யப்படுகின்றன
க்ரியாமாணானி 3-27 செய்யப்படுகின்றன
க்ரியாபிஹி 11-48 கிரியைகளால்
க்ரியா விசேஷ பஹுபலாம் 2-43 விஷேசமானதும் , விரிவானதுமான கிரியைகளைப் பற்றிய
க்ரூரா ன் 16-19 கொடூரமான …. 15 WORDS

க்ரோதம் 16-18 – கோபம்
க்ரோதஹ 2-62 – கோபம்
க்ரோதாத் 2-63 கோபத்திலிருந்து
க்லேதயந்தி 2-23 நனைக்கிறது, ஈரமாக்குதல்
க்லேஸஹ– போராட்டம் …. 20 WORDS

க்லைப்யம் 2-3 கோழைத்தனம்
க்வசித் 18-1 எப்போதும்
க்ஷணம் 3-5 நொடியில்
க்ஷத்ர கர்ம 18-43 க்ஷத்ரியனின் கடமைகள்
க்ஷத்ரியஸ்ய 2-31 க்ஷத்ரியனுக்காக … 25 WORDS

க்ஷத்ரியாஹா 2-32 க்ஷத்ரியர்கள்
க்ஷமா 10-4 பொறுமை , மன்னித்தருளுதல்
க்ஷமீ 12-13 மன்னிக்கும் குணம் படைத்தவர்
க்ஷயம் – 18-25 இழத்தல், அழிவு
க்ஷயாய 16-9 அழிப்பதற்காக …. 30 WORDS

க்ஷரம் 15-18 அழியக்கூடிய
க்ஷா ந்தி ஹி 13-7 பொறுமை
க்ஷஆ மயே 11-42 மன்னித்து விடு
க்ஷிபாமி 16-19 தள்ளுகிறேன்
க்ஷிப்ரம் 4-12 சீக்கிரத்தில் ……. 35

க்ஷீண கல்மஷாஹா 5-25 எவருடைய தீமைகள் ஒழிந்தனவோ
க்ஷீனே 9-21 தேய்ந்ததும்
க்ஷுத்ரம் 2-3 அற்பமான
க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞயோஹா 13-2 க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞனையும் பற்றிய
(க்ஷேத்ர= உடல்; சரீரம் )
க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ சம்யோகாத் 13-26 இந்த இரண்டின் கூடுதலால் ……. 40

க்ஷேத்ரக்ஞம் 13-2 க்ஷேத்ரக்ஞனாக; சரீரம் பற்றிய அறிவுடையவன்
க்ஷேத்ரம் 13-1 சரீரம்/ உடல்
க்ஷேத்ரி 13-33 க்ஷேத்ரி யான ஆத்மா
க்ஷேம தரம் 1-46 அதிக நன்மை தருவதாக
கம் 7-4 ஆகாயம் …… 45

கே 7-8 ஆகாயத்தில்
கச்ச 18-62 அடை
கச்சதி 6-37 அடைகிறான்
கச்சன் 5-8 சென்றாலும்
கச்சந்தி 2-51 அடைகின்றனர் ……50

கஜேந்த்ராணாம் 10-27 யானைகளில்
கதரசம் 17-10 சுவையிழந்த
கதவ்யதஹ 12-16 அச்சமற்ற
கதசங்கஸ்ய 4-23 பற்றுகளைத் துறந்த
கத ஸந்தேஹக – 18-73 சந்தேகம் நீங்கப்பெற்ற …..55

கதாகதம் 9-21 போதையும் வருதலையும்
கதாஸூன் – 2-11 உயிரிழந்தவர்களைக் குறித்து
கதாஹா 8-15 எய்திய, அடைந்த
கதிம் 6-37 கதியை
கதிஹி 4-17 போக்கு …… 60 WORDS
60 MORE WORDS ARE ADDED IN THIS PART 29

TO BE CONTINUED…………………..

tAGS – GITA WORD INDEX 29

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: