பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-34; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -34 (Post No.10,525)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,525

Date uploaded in London – –    4 JANUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் தமிழ் இன்டெக்ஸ் 34

ஞாதவ்யம் 7-2  உணர வேண்டியது

ஞாதும் 11-54  அறிவதற்கு

ஞாதேன 10-42 அறிந்ததால்

ஞாத்வா 4-15 உணர்ந்து, அறிந்து

ஞான கம்யம் 13-17  அறிவினால் அடையவேண்டிய பொருள்

ஞான சக்ஷுஷஹ 15-10  ஞானக் கண்ணுடையார்

ஞான சக்ஷுஷா 13-34 ஞானக் கண்ணால்

ஞான தபஸா 4-10  ஞானமாகிய தவத்தால்

ஞான தீபிதே 4-27  ஞானத்தால் ஒளிவிடும்

ஞான தீபேன 10-11  ஞான தீபத்தால்  …………….. 10

ஞானனிர் தூதகல்மஷாஹா  5-17 ஞானத்தால் பாபத்தைப்

போக்கடித்துக் கொண்டவர்கள்

ஞான ப்லவேன 4-36 ஞானப்  படகினால்

ஞான யக்ஞஹ  4-33 ஞான யக்ஞம்

ஞானயோக வ்யவஸ்திதிஹி 16-1

ஞான  யக்ஞேன  9-15  –ஞான யக்ஞத்தால் 

ஞானவதாம்  10-38 ஞானிகளிடம்

ஞானவான் 3-33 ஞானவான்

ஞானவிஞ்ஞான த்ருப்பதாத்மா  6-8- ஞான விஞ்ஞானத்தால் திருப்தி அடைந்தவன்

ஞானவிஞ்ஞான  நாசனம்  3-41 ஞான விஞ்ஞானத்தையும்  அழிக்கின்ற

ஞான சங்கேன  14-6   ஞானத்தில் பற்றுதல் உள்ளதாலும்   ………………. 20

ஞானஸம் சின்ன ஸம்சயம்  4-41 ஞானத்தால் சந்தேகத்தைப் பிளந்தவனும்

ஞானஸ்ய —  18-50 ஞானத்துடைய

ஞானம்- 18-50 ஞானம்

ஞானாக்னி தக்த கர்மாணம் 4-19  ஞானத் தீயில் பொசுங்கிய வினைகளு டைய

ஞானாக்னி ஹி 4-37  ஞானத் தீ

ஞான அவஸ்தித சேதஸஹ- 4-23 ஞானத்துடைய  …அறிவுத்  தீ

ஞானாஸினா 4-42 ஞானம் என்னும் வாளால்

ஞானினஹ  3-39 ஞானியின்

ஞானிப்யஹ  6-46  ஞானமுடையவர்கள்

ஞானி 7-16   ஞானி   —– 30

ஞானே 4-33  ஞானத்தில்

ஞானேன 4-38  ஞானத்துக்கு

ஞாஸ்யஸி  7-1  அறிவாய்

ஞேயம்  1-39  அறிதல்

ஞேயஹ  5-3 அறியத்தக்கவன்

ஜ்யாயஸீ   3-1 சிறந்தது

ஜ்யாயஹ  3-8  சிறந்தது

ஜ்யோதிஷாம்  10-21  ஒளி விடும் பொருட்களில்

ஜ்யோதிஹி  8-24  ஒளி

ஜ்வலதிபிஹி  11-30     கனல் வீசும் ………………….40

ஜ்வலனம்  11-29  தீயில்

ஜஷானாம்  10-31   —– மீன் வகைகளில்

42 words are added in this part 34

TAGS- GITA TAMIL WORD INDEX 34

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: