பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-36; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் -36 (Post.10,554)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,554

Date uploaded in London – –    12 JANUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

துமுலஹ   1-13  பெரிதாக

துல்யநிந்தா ஆத்ம ஸம்ஸ்துதிஹி 14-24 தன்னை இகழ்வதையும் புகழ்வதையும் ஒன்றாக கருதுபவன்

துல்யநிந்தா ஸ்துதிஹி  12-19 இகழ்வதையும் புகழ்வதையும் ஒன்றாக

துல்யப்ரியா ப்ரியஹ  14-24 விருப்பையும் வெறுப்பையும் ஒன்றாக கருதுபவன்

துல்யஹ 14-25 சமம்; சம பாவனை

துஷ்டஹ 2-55  மகிழ்ச்சி உடையவன்

துஷ்டிஹி 10-5 போதும் என்ற மனம்

துஷ்யதி 6-20  மகிழ்ச்சி அடைதல்

துஷ்யந்தி 10-9  திருப்தி அடைகின்றனர்

தூஷ்ணிம்  2-9  — மெளனமாக ………….10 words

த்ருப்திஹி 10-18  த்ருப்தி

த்ருஷ்ண சங்க ஸமுத்பவம்  14-7 வேட்கையும் பற்றும் உண்டாக்குவது

தேஜஸ்வினாம் 7-10  தேஜஸ் / வீரம் உடையவர்களின்

தேஜஹ 7-9 ஒளி

தேஜோபிஹி 11-30 கனலால், தீயால்

தேஜோமயம் 11-47 ஒளி நிறைந்ததும்

தேஜோ ராஸிம்  11-17 ஒளிப் பிழம்பாக

தேன  3-38 அவனால்

தேஷாம் 5-16 அவர்களுடைய

தேஷு 2-62 அவர்களிடத்தில் …………..20

தைஹி  3-12 அவர்களால்

தோயம் 9-26 தண்ணீர்

தெள 2-19   அவர்கள்

த்யக்த ஜீவிதாஹா 1-9   உயிரைக் கொடுப்பவர்கள்

த்யக்த சர்வ பரிக்ரஹக 4-21 உடைமைகளை  எல்லாம் உதறித்தள்ளியவன்  ……25

த்யத்தும்  18-11  விடுவதற்கு

த்யக்த்வா 1-33  துறந்து

த்யஜதி 8-6  விட்டால், விடுதல்

த்யஜன் 8-13  விட்டு

த்யஜேத் 16-21 தள்ள வேண்டும் …………….30 words

த்யாக பலம் 18-8 த்யாக பலனை

த்யாகஸ்ய 18-1 தியாகத்தினுடைய

த்யாகம் 18-2 தியாகம்/ துறத்தல்

த்யகாத்  12-12  துறவினால்

த்யாகீ  18-10   த்யாகீ  ———- 35

த்யாகே 18-4 தியாகத்தைப் பற்றி

த்யாஜ்யம் 18-3  தள்ளத்தக்கது

த்ரயம் 16-21  மூன்றையும்

த்ராயதே  2-40  காப்பாற்றும்

த்ரிதா — 18-19    மூவகை  ……40

த்ரிபிஹி 7-13  மூன்று (குண)

த்ரிவிதம் 16-21 மூன்று வகையானது

த்ரிவிதஹ 17-7 மூன்று வகையாக

த்ரிவிதா  17-2 மூன்று வகையாக

த்ரிஷு  3-22  மூன்று …..45

த்ரின் 14-20 மூன்று

த்ரைகுண்ய விஷயாஹா 2-45  முக்குணங்கள் பற்றியவை

த்ரை தர்ம்யம்  9-21 மூன்று வேதம் தர்மங்களை

த்ரைலோக்ய ராஜ்யஸ்ய 1-35 மூன்று உலகங்களை  ஆளும்

த்ரை வித்யாஹா 9-20  மூன்று வேதங்களையும் கற்றவர்கள்…50

த்வக் 1-30   தோல்

த்வத்தஹ 11-2   உன்னிடமிருந்து

த்வத் ப்ரஸாதாத் 18-73  உன் அனுக்ரஹத்தால்

த்வத் ஸமஹ 11-43  உனக்கு சமமானவர்

த்வதன்யஹ  6-39  உன்னைத்தவிர எவரும் ….55

த்வதன்யேன 11-47 உன்னைத்தவிர எவராலும்

த்வயா 6-33  உன்னால்

த்வயி 2-3  உன்னிடத்தில்

த்வரமாணாஹா 11-27 பரபரப்புடையவர்களால்

த்வம்  2-11    நீ  …..60

த்வா 2-2   உன்னை

த்வாம்  2-7  உன்னை

62 WORD ARE ADDED IN PART 36

to be continued……………….

 Gita Word Index 36

Tags— Gita word Index 36

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: