பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-38; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்-38 (Post.10,568)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,568

Date uploaded in London – –    16 JANUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

துர்  நிரீக்ஷ்யம் 11-17  காணுதற்கு கூசும்படி

துர்  புத்தேஹே 1-23  கெட்ட புத்தியுள்ள

துர்  மதிஹி  18-16  கெட்ட புத்தி

துர்  மேதாஹா 18-35   அறிவுகெட்டவன்

துர்  யோதனஹ  1-2  துர்யோதன  5

துர்  லபதரம் 6-42   அடைதற்கு அரிது

துஷ்க்ருதாம் 4-8  துஷ்டர்களை

துஷ் க்ருதினஹ  7-15  பாவச் செயலுடைய

துஷ் டாம் 1-41  கெட்டால்

துஷ் பூரமஹ 16-10 பூர்த்தி செய்ய முடியாத    10

துஷ் பூரேண 3-39 பூர்த்தி செய்ய முடியாத

துஷ் ப்ராப 6-36  அடைதற்கு அரிது

துக்கதரம்    2-36  துன்பம் மிகுந்தது

துக்க யோநயஹ 5-22  துன்பத்துக்கு பிறப்பிடமானவை

துக்க சோகமய பிரதாஹா 17-9 துன்பம், துயர், பிணி -இவற்றைத்

தருவன   15

துக்க ஸம்யோக வியோகம் 6-23

துக்கஹா 6-17  துன்பம் துடைப்பதாக

துக்கம் 18-8 துக்கம்;  also 12-5

துக்காந்தம்  18-36  துக்கத்தின் முடிவை

துக்காலயம் 8-15 துன்பத்துக்கு இருப்பிடம் 20

துக்கேன   –துக்கத்தினால்

துக்கேஷு 2-56  துன்பத்தில்

தூரஸ்தம்  13-15 தூரத்திலுள்ளதும்

தூரேண  2-49  வெகு தூரம்

த்ருட நிஸ்சயஹ 12-14 திடமான நிச்சயம் உடையவனாய்            25

த்ருட வ்ரதாஹா 7-28  உறுதியான நோன்புடையவர்களாய்

த்ருடம்  6-34  அடக்க முடியாதது

த்ருடேன  15-3  திடமான

த்ருஷ்ட பூர்வம் 11-47  முன்னால் காணப்பட்டது

த்ருஷ்டவான் 11-52  கண்டவன்               30

த்ருஷ்டிம் 16-9 இந்த நோக்கத்தை

த்ருஷ்ட்வா 1-2  பார்த்து

தேவ 11-15   தேவா/ கிருஷ்ணா

தேவதாஹா 4-12   தே வதைகளை

தேவ தத்தம்  1-15   தேவதத்தம் என்னும் சங்கு      35

தேவ தேவ 10-15   தேவர்களின் தேவனே

தேவ தேவஸ்ய  11-13  தேவ தேவனுடைய

தேவ த்விஜ குரு ப்ராக்ஞ பூஜனம்  17-14 தேவர், பிராமணர், குரு ,அறிவாளிகள் – இவர்களுடைய பூஜையும்

தேவ போகான் 9-20  தேவர்களுக்குரிய போகங்களை

தேவ ரிஷிஹி  10-13 தேவ ரிஷி  40

தேவ ரிஷீணாம் 10-26  தேவரிஷிகளுக்குள்

தேவலஹ 10-13  தேவலர்

தேவ வர 11-31  தேவ சிரேஷ்டனே

தேவ வ்ரதாஹா  9-25  தேவர்களை வழிபடுவோர்

தேவம்     11-11 பிரகாசமானது   45

தேவானாம்  10-2  தேவர்களுக்கும்

தேவான்  3-11  தேவர்களை

தேவேச 11-25  தேவர்களுக்கு இறைவா

தேவேஷு 18-40   தேவர்களிடையில்

தேசே   6-11   இடத்தில்          50

தேஹ ப்ருதா  18-11  உலகப் பற்றுடையவனால்

தேஹ ப்ருதாம் 8-4  உடல் தாங்கியவர்களுள்

தேஹ ப்ருத் 14-14  தேகம் உடையவன்

தேஹ வத்பிஹி 12-5  உடல் பற்றுடையோரால்

தேஹ ஸமுத்பவான் 14-20 தேகத்தை உண்டாக்கிய 55

தேஹம்  4-9    உடலை

தேஹாந்தர ப்ராப்திஹி 2-13  வேறு உடல் அடைவதும்

தேஹாஹா  2-18   உடல்கள்

தேஹினம்  3-40  உடலில் உறையும் ஜீவனை

தேஹினாம் 17-2  மனிதர்களுக்கு   60

தேஹினஹ 2-13  உடலில் உறையும் ஆன்மாவுக்கு

தேஹி   2-22  உடலில் உறைபவன்

தேஹே 2-13 உடலில்

தைத்யானாம் 10-30  திதி வம்சத்தவருள்

தைவம்    4-25  தேவதைக்கு உரிய     65

தைவஹ  16-6 தெய்வத் தன்மை

தைவீ   7-14 தெய்வ சக்தி வாய்ந்தது

தைவீம் 9-13  தெய்வத் தன்மை உடைய

தோஷவத் 18-3  தீமையைப் போல     70

தோஷம் 1-38  கெடுதல்

தோஷேன 18-48  குண தோஷத்தால்

தோஷைஹி 1-43  கொடுஞ்செயல்களால்

த்வாவ ப்ரதிவ்யோ  11-20  வானுக்கும் மண்ணுக்கும்

                                74 words are added in part 38

tags– gita word index 38

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: