பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-41; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்-41(Post No.10,617)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,617

Date uploaded in London – –    1 FEBRUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-41; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்-41

நஹ  1-32  இல்லை

நாகானாம் 10-29  பாம்புகளுள்

நானா பாவான் 18-21 வெவ்வேறான ஆன்மாக்களை

நானாவர்ணா க்ருதீனி 11-5 பல நிறங்களும் வடிவங்களும் உடைய

நானாவிதானி  11-5  v பல வகையான

நானாசஸ்த்ர ப்ரஹரணாஹா 1-9 பல  ஆயுதங்களை ஏந்தியவர்

நான்யகாமினா 8-8 வேறு ஒன்றை நாடாத

நாமயக்ஞைஹி 16-17 பேர் மட்டில்

நாயகாஹா 1-7 நாயகர்கள், தலைவர்கள்

நாரதஹ 10-13    நாரத மஹரிஷி   —10 words

நாரீணாம்  10-34 – பெண்களுள்

நாவம்-  2-67  படகு

நாசனம் 16-21   நாசம் விளைவிக்கும்

நாசயாமி 10-11  அழிக்கிறேன்

நாசாய 11-29  நாசம் அடைவதற்கு

நாசிதம் 5-16 அழிந்ததோ

நாஸ அப்யந்தர சாரினவ் 5-27

நாசிகாக்ரம் 6-13  மூக்கின் நுனியில்

நிகச்சதி 9-31 அடைகின்றான்

நிக்ருஹீதானி  2-68  அடக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ – 20 words

நிக்ருஹணாமி 9-19  தடுக்கிறேன்

நிக்ரஹம் 6-34  அடக்குவது

நிக்ரஹக   3-33 தடையானது

நித்யஜாதம்  2-26 மீண்டும் பிறப்பதாகவும்

நித்ய திருப்தஹ  4-20 எப்போதும் திருப்தி உடையவன்

நித்ய யுக்தஸ்ய 8-14 ஒருநிலைப்பட்ட யோகிக்கு

நித்ய யுக்தஹ 7-17   என்றும் வழுவாத யோகம் பூண்டு

நித்ய வைரிணா 3-39 நித்திய சத்ருவினால்

நித்யசஹ  8-14 நெடிது

நித்ய சத்வஸ்தஹ —2-45  எப்போதும் சத்துவத்தில் இருப்பவன்—- 30

நித்ய சந்யாசீ  5-3 நித்திய சந்யாசீ

நித்யஸ்ய 2-18 நித்தியத்தி னுடைய

நித்யம் 2-21  நித்யமானதாகவும், மாறுதல் இல்லாதது

நித்யஹ 2-20 நித்தியமானது; இறவாதது

நித்யாபியுக்தானாம் 9-22 நிலைபெற்ற யுக்தர்களுடைய

நித்ரா ஆலஸ்ய பிரமாத உத்தம் 18-39   தூக்கம், சோம்பல், மதியீனம் ஆகியவற்றிலிருந்து தோன்றும்

நிதனம்   —  3-35   மரணம்

நிதானம் 9-18 களஞ்சியம் , பொக்கிஷம்

நிந்தன்தஹ 2-36 நிந்திப்பவர்களாய்

நிபத்தஹ  18-60 — கட்டுண்டவனாய் ———40

நிபத்னந்தி 4-41 கட்டுப்படுத்துதல்

நிபத்னாதி 14-7 கட்டுகிறது , பந்தத்தில் ஈடுபடுத்துகிறது

நிபந்தாய  16-5  பந்தத்திற்கும்

நிபந்த்யதே  4-22 கட்டுப்படுவது

நிபோத 1-7 கவனி

நிமித்தமாத்ரம் 11-33  ஒரு கருவியாக, ஒரு காரணமாக மட்டும்

நிமித்தானி 1-31 சகுனங்கள் , அறிகுறிகள்

நிமிஷன்  5-9  கண் மூடினாலும், இமைத்தாலும்

நியதாமானஸஹ  6-15  அடங்கிய மனமுடைய

நியதஸ்ய 18-7   நித்தியம், தினசரி  ……. 50 words

நியதம் 1-44   நிலையான

நியதாத்மபிஹி  8-2 தன்னடக்கம் பெற்றவரால்

நியதாஹாராஹா  4-30  அளவான உணவை உண்பவரா க

நியதாஹா 7-20   கட்டுண்டு, கட்டுப்பட்டு       –54 words

54 words are added in this part 41 of Gita Word Index in Tamil

Xxx subham xxx

Tags – Gita word index 41

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: