பகவத் கீதை சொற்கள் INDEX 42 (Post.10,630)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,630

Date uploaded in London – –    5 FEBRUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

நியமம் 7-20  நியமம், விதிகள், கட்டுப்பாடுகள்

நியம்ய 3-7  அடக்கி, கட்டுப்படுத்தி

நியோக்ஷ்யதி 18-59 கட்டுப்படுத்தி ஏவும்

நியோஜயசி  3-1  ஏவுகின்றாய்

நியோஜிதஹ 3-36  புகுத்தப்பட்ட, ஏவப்பட்ட

நிரக்னிஹி  6-1  அக்கினியை விட்டவன்

நிரஹங்காரஹ 2-71   அஹங்காரமின்மை

நிராசீஹி  3-30  ஆசை இலலாத வனாய்

நிராஸ்ரயஹ 4-20  வேறொன்றையும் சாராத

நிராகாரஸ்ய 2-59 உணவை ஒழித்தவனுக்கு         —-10 words

நிரீக்க்ஷே  1-22  நன்றாகப் பார்க்கும்படி

நிருத்தம்  6-20    நன்கு அடக்கப்பட்ட

நிருத்ய 8-12  நிலை நிறுத்தி

நிர் குணத்வாத் 13-31  குணம் இல்லாத

நிர் குணம் 13-14  குணம் அற்ற

நிர் தேசஹ 17-23  குறிப்புப் பெயர்கள்

நிர் தோஷம்  5-19   தோஷம் அற்றது

நிர் த்வந்த்வஹ 2-45  இருமைகளை வென்றவன்

நிர் மமஹ 2-71  மமகாராம் இல்லாத

நிர் மலத்வாத் 14-6  பரிசுத்தத் தன்மையால்    20 words

நிர் மலம்  14-16  பரிசுத்தம், அழுக்கற்ற

நிர் மாண மோஹாஹா  15-5  செருக்கும், ஆசையுமற்ற

நிர் யோக க்ஷேமஹ  2-45  பொருளை ஈட்டுவதிலும் பாதுகாப்பதிலும் அலையாத மனத்துடன்

நிர்வாண பரமாம் 6-15   முக்தியை முடிவாக உடையது

நிர் விகாரஹ 18-26 மாறுபாடில்லாதவன்

நிர் வேதம் 2-52 விருப்பமின்மை

நிர் வைரஹ 11-55    எதிர்ப்பு, வெறுப்பு

நிவர்ததே  2-59  ஒழிவடைகின்றது

நிவர்தந்தி  15-4 திரும்பி வருகின்றனர்

நிவர்தந்தே 8-21   திரும்பி வருதல்       30 words

நிவர்திதும் 1-39   விலகுவதற்கு

நிவாஸிஷ் யஸி 12-8  உரைவாய்

நிவாதஸ்தஹ  6-19   காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட

நிவாஸஹ  9-18   வாழும் இடம்

நிவ்ருத்தானி 14-22 நீங்கியவற்றை

நிவ்ருத்திம் 16-7 விலக்கத்தக்க

நிவேசய  12-8 வைத்திடு

நிஸா  2-69   இரவு

நிஸ்சயம் 18-4 உறுதியான முடிவை

நிஸ்சயேன  6-23 விடா முயற்சியுடன் , உறுதியுடன்  40 words

நிஸ்சரதி 6-26    வெளிப்போந்து திரியுமோ

நிஸ்சலா 2-53  நிலையாக

நிஸ் சிதம் 2-7 நிச்சயித்து

நிஸ்சி தாஹா 16-11 நிச்சயித்துக் கொண்டவர்களாய்

நிஸ்சித்ய   3-2 நிச்சயித்து ,

நிஷ்டா 3-3 நிஷ்டை; தியானம் = நிஷ்டை

நிஸ் த்ரைகுண் யஹ  2-45  முக்குணத்தைக் கடந்தவனாய்

நிஹதாஹா  11-33  கொல்லப்பட்டார்கள்

நிஹத்ய 1-36  கொன்று

நிஸ்ரேய சகரெள  5-2  உயர் நிலையை அளிப்பன   50 words

நிஸ்ப் ருஹக  2-71 பற்றில்லாதவனாய்

நீதிஹி 10-38  நீதி , நியாயம்

நு   1-35 ஆவது என்ன

ந்ரு லோகே 11-48   மனித உலகில்

ந்ருஷு  7-8  மனிதர்களுள்

நைஸ் கர்ம்ய சித்திம் 18-49 நைஸ் கர்ம்ய சித்தி  என்னும் உயர்நிலை

நைஸ் கர்ம்யம் 3-4 கருமத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலை

நைஷ் க்ருதிகஹ 18-28 தீய செயல்களில் ஈடுபடுவோன்

நைஷ்டிகீம்  5-12    நிஷ்டையினால் உண்டாகும்

நோ 17-28   இல்லை, பயன்படாது             60 words

ந்யாயம்  18-15 நியாயமான

ந்யாஸம்  18-2   ஒழிவை         62 words

 62 words are added in part 42

to be continued ……………….

tags-  gita word index42

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: