பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-43; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்-43 (Post.10,638)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,638

Date uploaded in London – –    7 FEBRUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் INDEX-43; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்-43

ப– வர்க்க சொற்கள்

பக்ஷிணாம் 10-30 பறவைகளுள்

பசந்தி   3-13 சமைக்கின்றனர்

பசாமி 15-14 ஜீரணிக்கிறேன்

பஞ்ச 13-5 ஐந்து

பஞ்சமம் 18-14 ஐந்தாவது

பணவானக  கோமுகாஹா 1-13 தாரை, தம்பட்டை,

முரசு, கொம்பு வாத்தியங்கள்

பண்டிதம் 4-19 கற்ற அறிஞர்கள்

பண்டிதாஹா  2-11 அறி ஞர்கள் 

பதங்காஹா 11-29 வீட்டில் பூ ச்சிகள் 

பதந்தி 1-42 விழுகின்றனர்………………………… 10 WORDS

பத்ரம் 9-26 இலை

பதி  6-38   பாதை

பதம்   2-51  நிலையை

பத்மபத்ரம் 5-10 தாமரை இலை

பரதரம் 7-7  மேலும் உயர்வானது

பரதஹ   3- 42   அப்பால் உள்ளவன்

பர தர்மஹ 3-35  பிறருடைய தர்மம்; வழிபாடு

பர தர்மாத 3-35  பிறருடைய தர்மத்தை விட

பரமம் 8-3 மிக உயர்ந்தது

பரமஹ 6-32 மிகச் சிறந்தது —– 20   WORDS

பரமாத்மா 6-7 பரமாத்ம ஞானம்

பரமாம் 8-13 உயர்ந்த

பரமேஸ்வர் 11-3  கடவுள்

பரமேஸ்வரம்  13-27 பரமேஸ்வரனை

பரமேஸ்வாஸஹ   1-17 வில்லாளிகளில் சிறந்த

பரயா  1-27 அதிகமான

பரஸ்தாத் – 8-9  அப்பாற்பட்டவன்

பரஸ்பரம் 3-11 ஒருவருக்கொருவர்

பரம் 2-12   இனிமேலும் 30 WORDS

பர ந்தபஹ 2-3 எதிரிகளை எரிப்பவன் /அர்ஜுனன்

பரம்பரா  பிராப்தம் – 4-2 பரம்பரையாக வந்த

பரஹ 4-40 அடுத்த உலகம்

பரா 3-42  மேலானது

பராணி 3-42 மேலானவை

பராம்- 4-39  பரம பதத்தை

பரிகீர்த்திதஹ   18-7 கூறப்பட்டுள்ளது

பரிக்ரஹம் 18-53   பிராரப்த வசமாய் வருவது 

பரிசக்ஷதே   17-13  கூறப்படும்

பரிச்சர்யாத்மகம்  18-44   பிறருக்கு சேவை வடிவான—- 40 WORDS

பரி சிந்தயன் 10-17  ஆழ்ந்து சிந்தித்து

பரி ஞாதா 18-18 அறிபவன்

பரிணாமே 18-37 முடிவில்

பரித்யஜ்ய 18-66 பற்றற விட்டு ஒழித்து

பரித்யாகஹ  18-7  சந்யாசம்

பரித்ராணாய  4-8 காத்தற்கும்

பரிசுஷ்யதி    1-29 உலர்கின்றது

பரிதேவனா  2-28    பரிதவித்தல்

பரிபந்தினவ் 3-34   நேர் விரோதிகள்

பரிப்ரச்னே ன 4-34     பரிவுமிக்க கேள்வியாலும்

பரிமார்கிதவ்யம்  15-4   தேடித் செல்வதற்கு உரியது  —50 WORDS

 50 more words added from this part 43.

–subham—

tags-   gita word index 43

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: