பகவத் கீதை சொற்கள் இன்டெக்ஸ் 46; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம்(Post.10,685)

for pictures go to swamiindology.blogspot.com

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,685

Date uploaded in London – –    23 FEBRUARY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இன்டெக்ஸ் 46கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்

ப்ரக்ருதே ஹே  3-27  ப்ரக்ருதியுடைய; இயற்கை

ப்ரக்ருத்யா 7-20 ப்ரக்ருதியால் ,தம் சுபாவத்தால்

ப்ரஜனஹ  10-2 8  உற்பத்தியைச்  செய்யும்

ப்ரஜஹாதி  2-55  தூரத் தள்ளுகிறானோ ;முற்றும் துறக்கிறான்

ப்ரஜஹிஹி 3-41  கொன்று ஒழிப்பாய் , துறத்தல்

ப்ரஜானாதி 18-31 புரிந்து கொள்தல் , அறிதல்  

ப்ரஜானாமி 11-31  நான் அறிகிறேன்

ப்ரஜாபதி 3-10  பிரம்மா ;மனித இனத்தின் தந்தை , தோற்றுவித்தவர்

ப்ரணஸ்யதி 2-63 அவன் முற்றும் அழிகிறான் ; அழிக்கப்படுகிறான்

ப்ரணஸ்யந்தி  1-40 நாசம் அடைகின்றன

ப்ரண ஸ்யாமி 6-30 மறைதல் , காணாமற்போதல் 

ப்ரணி தாய 11-44 நமஸ்கரித்தல் ; வணங்குதல்

ப்ரணிபாதேன 4-14 பணிவாலும் 

ப்ரதபந்தி 11-30  எரிக்கின்றன

ப்ரதாப வான்  1-12 சத்ருக்களை எரிப்பவன் , தபிக்கச் செய்வோன்

ப்ரவதந்தி 2-43 இனிதாக தொடர்ந்து பேசுவார்கள் 

ப்ரதி ஜானீஹி 9-31  உலகுக்கு உரைப்பாய் ஆகுக

ப்ரதிஜானே 18-65 நான் உறுதி சொல்கிறேன்

ப்ரதி பத்யதே 14-14 அடைகிறான்

ப்ரதி யோத்ஸ் யாமி 2-4 நான் எதிர்த்து சண்டை போடுகிவேன்

ப்ரதிஷ்டா  14-27 உறைவிடம்

ப்ரதிஷ்டாப்ய 6-11 ஏற்படுத்திக்கொண்டு

ப்ரதிஷ்டிதம்  3-15  நிலை பெற்றுள்ளது

ப்ரதிஷ்டிதா  2-57 உறுதியாக நிலைபெறுகிறது

ப்ரத்யக்ஷஆ வகமம்  9-2  நேரில் கண்டு அனுபவிப்பது

 ப்ரத்யநீகேஷு 11-32 எதிரிகளின் சேனைகளில்

ப்ரத்யவாயஹ  2-40 எதிரிடையான பலன்

ப்ரத்யுபகாரார்த்தம்  17-21  பிரதி உபகாரத்தைக் கருதி

ப்ரதிதஹ  15-18  பிரசித்தி அடைந்துள்ளேன் ;பிரசித்திபெற்ற

ப்ரதத் மதுஹு  1-14 உரத்த குரலில் ஊதினான்

ப்ரதிஷ்டம்  8-28 சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டு இருக்கிற

ப்ரதீப்தம்  11-29 சுடர்விட்டு எரியும் ; ஒளிவிட்டுப் பிரகாசிக்கிற

ப்ரதுஷ்யந்தி  1-41 கெட்டுப்போவார்கள் (கற்பை இழந்து)

ப்ரத்விஷந்தஹ  16-18 பகைப்பவர்களாக; வெறுத்தல்

ப்ரநஷ்டஹ  18-72 அழிதல் , நாசம் அடைதல்

ப்ரபத்யதே  7-19 அடைகிறான்

ப்ரபத்யே  15-4 சரண் அடைகிறேன்

ப்ரபத்யந்தே 4-11 நாடுகிறார்களோ, அணுகுகிறார்கள்

ப்ரபன்னம்  2-7 சரண் அடைந்த ,அடைதல்

ப்ரபஸ்ய  11-49 பார், காண்

ப்ரபஸ்யத்பி  1-39 தெளிவாகக் காணுதல்

ப்ரபஸ்யாமி 2-8 காண்கிறேன்

ப்ரபிதாமஹஹ  11-39 கொள்ளுத் தாத்தா

ப்ரபவதி  8-19 மீண்டும் தோன்றுகிறது ;உயிர் பெறுகிறது

ப்ரபவந்தி  8-18 வெளிக் கிளம்புகின்றன

ப்ரபவம் 10-2 பெருமையை , மஹிமை

ப்ரபவஹ  7-6 தோற்றம் , உற்பத்தி

ப்ரப விஷ்ணு  13-16 படைப்பதாகவும் ;ஆதி கர்த்தா

ப்ரபா  7-8 ஒளி

ப்ரபாஷேதா  2-54 பேசுகிறான்

ப்ரபுஹு  5-14  இறைவ

ப்ரபோ 11-4  இறைவா, ப்ரபோ

ப்ரமாணம் 3-21 மதிப்புள்ளதாக ; ஆதாரம்

ப்ரமாதி 6-34 கலக்கத்தைச் செய்வது 

ப்ரமாதீனி 2-60 கலக்குறச் செய்யும்

ப்ரமாத மோஹவ்  14-17 மதி மயக்கமும், மோகமும்

ப்ரமாதஹ  14-13 மதி மயக்கம் ,கவனமின்மை

ப்ரமாதாத் 11-41 ,கவனக் குறைவினால்

ப்ரமாத  ஆலஸ்ய நித்ராபிஹி  14-8 மதி மயக்கம்  , சோம்பல், தூக்கத்தினால்

ப்ரமாதே  14-9 மதி மயக்கத்தில் ,கவனக்குறைவு

60 words added in this part 46 of Gita Word Index

tags— கீதை ,சொற்கள், இன்டெக்ஸ் 46, தமிழ்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: