பகவத் கீதை சொற்கள் இன்டெக்ஸ் -47; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் (Post No.10,731)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,731

Date uploaded in London – –    10 MARCH   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இன்டெக்ஸ் 47; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்

 ப்ரமுகே 2-6  முன், எதிரே

 ப்ரமுச்யதே 5-3  விடுபடுகின்றான்

 ப்ரய ச்யதி  9-26  அர்ப்பிக்கின்றானோ

 ப்ரயதாத்மனஹ  9-26  தூய்மையான அந்தக்கரணம் உடைய அவனது

ப்ரயத்நாத் 6-45  விடா முயற்சியுடன்

ப்ரயாணகாலே 7-30  மரண காலத்தில்

ப்ரயாதா  8-23  பயணப்பட்ட

ப்ரயாதி 8-5  செல்லுகிறானோ

ப்ரயுக்தஹ 3-36  ஏவப்பட்டு

ப்ரயுஜ்யதே 17-26 உபயோகிக்கப்படுகிறது  10 WORDS

ப்ரலபன் 5-9   பேசினாலும்

ப்ரலயம் 14-14   மரணம்

ப்ரலயாந்தாம்  16-11  மரணத்துடன் முடிவடையும்

ப்ரலயே 14-2  பிரளயம்

ப்ரலீனஹ 14-15 மரணம் அடைந்து

ப்ரலீயதே 8-19  ஒடுங்கி மறைகின்றது

ப்ரலீயந் தே 8-18  ஒடுங்குகின்றன 

ப்ரவக்ஷ்யாமி  4-16   எடுத்துரைக்கிறேன்

ப்ரவக்ஷ்யே  8-11  கூறுகிறேன்

ப்ரவததாம் 10-32  வாதம் செய்வோரிடம்  20 WORDS

ப்ரவதந்தி 2-42  இனிதாகப் பேசுவார்கள்

ப்ரவர்த்ததே 5-14   இயக்குவிக்கின்றது

ப்ரவர்த்திதம் 3-16  சுழன்றுவரும்

ப்ரவி பக்தம் 11-13  வகுக்கப்பட்ட

ப்ரவி பக்தானி  18-41 வகுக்கப்பட்டுள்ளன

ப்ரவிலீயதே  4-23  கரைந்துபோகிறது

ப்ரவிசந்தி  2-70  அடைகின்றனவோ

ப்ரவ் ருத்தஹ 11-32  பெரு வல்லமை உடைய

ப்ரவ் ருத்திம் 11-31  செய்கையை

ப்ரவ்ருத்திஹி  14-12   இந்திரியங்களின் சேஷ்டை   30 WORDS

ப்ரவ் ருத்தே  1-20  தருணம் வந்ததும்

ப்ரவ் ருத்தே 14-14  மேலோங்கி இருக்குமோ

ப்ரவேஷ்டும்  11-54 அடைவதற்கும்

ப்ரவ் யதிதம்  11-20  பயத்தால் நடுங்குகிறது

ப்ரவ்யதித அந்தராத்மா 11-24  மனம் நடுங்கிய

ப்ரசஸ்தே  17-26 சுப, நல்ல

ப்ரசாந்த மனஸம்  6-27  சாந்தியில் நிலைத்த மனத்தினனும்

ப்ரசாந்தஸ்ய  6-7 அமைதியான உள்ளம் உடையவனுக்கு

ப்ரசாந்தாத்மா 6-14 – அலையாத மனத்தனாய்        39 WORDS

ப்ரசக்தாஹா 16-16 ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டு

ப்ரசங்கேன 18-34  ஆழ்ந்த பற்றினால்

ப்ரசன்னசேதஸஹ  2-65  தெளிந்த மனம் உடையவனுமக்கு

ப்ரசன்னேன 11-47  அன்புடன் கூடிய

ப்ரசபம் 2-60   பலாத்காரமாய்

ப்ரசவிஸ்யத்வம் 3-10  வளர்ச்சி அடையுங்கள்

ப்ரஸாதயே 11-44   இறைஞ்சுகின்றேன்

ப்ரஸாதம் 2-64  உள்ளத்  தெளிவை

ப்ரஸித்யேத்  3-8  முடியும்

ப்ரஸீத 11-31 அருள்புரிவாய்             50 words

ப்ரஸ்ருதா:  15-2 அடர்ந்து இருக்கின்றன

ப்ரவ் ருதாஹா   15-2 செழித்து

ப்ரஹஸன் 2-10  புன்முறுவல் பூத்தவண்ணம்

ப்ரஹாஷ்யஸி 2-39  அறுத்துவிடுவாய்

ப்ரஹ்ருஷ்யதி  11-36 களிக்கின்றது

ப்ரஹர்ஷ்யேத் 5-20  மகிழ்ச்சியால் கிளர்ச்சி அடைதல்

ப்ரஹலாத 10-30 ஹிரண்யகசிபுவின் மகன்; விஷ்ணு பக்தன்

To  be continued……………………………….

Tags- Gita word index 47, Tamil Gita 47

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: