கள் குடித்த குரங்கைத் தேள் கொட்ட, பேயும் பிடித்தால்!!! (Post No.10,742)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,742

Date uploaded in London – –     14 MARCH   2022          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; 

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கள் குடித்த குரங்கைத் தேள் கொட்ட, பேயும் பிடித்தால் அது போடும் ஆட்டம், அடடா!

ச.நாகராஜன்

அருமையான சில சுபாஷிதங்கள் இதோ:

கேசிதஞாநதோ நஷ்டா: கேசின்னஷ்டா: ப்ரமாதத: |

கேசித் ஞானாவலேபேன கேசின்னஷ்டைஸ்து நாஷிதா: ||

சிலர் அறியாமையினால் நஷ்டம் அடைகின்றனர். சிலர் தங்கள் தவறுகளால் அழிவை அடைகின்றனர். சிலர் தாங்கள் அறிவு கொண்டிருக்கிறோம் என்ற கர்வத்தினால் நாசமடைகின்றனர். சிலரோ தங்களைத் தாங்களே அழித்துக் கொண்டவர்களாலேயே அழிகின்றனர்.

Some perished because of ignorance, some met with destruction due to (their mistakes), some perished due to the pride of knowledge. But some were destroyed by those who themselves were ruined.

அவ்யாகரணமதீதம் பின்னத்ரோண்யா தரங்கிணீதரணம் |

பேஷஜமபத்யஸஹிதம் த்ர்யமிதமக்ருதம் வரம் ந க்ருதம் ||

இலக்கணம் அறியாமல் கல்வி கற்றல், ஓட்டைப் படகினில் ஆற்றைக் கடத்தல், அபத்யமான உணவைச் சாப்பிட்டவாறே மருந்தை எடுத்துக் கொள்ளல் இந்த மூன்றும் செய்வதை விட செய்யாமல் இருப்பதே மேல்.

Learning without grammar, crossing river in a broken boat and taking medicine with improper diet, these three things are better not done than done.

உதாரஸ்ய த்ருணம் வித்தம் சூரஸ்ய மரணம் த்ருணம் |

விரக்தஸ்ய த்ருணம் பார்யா நி:ஸ்ப்ருஹஸ்ய த்ருணம் ஜகத் ||

உதார குணமுள்ளவர்களுக்கு பணம் புல்லுக்குச் சமானம். சூரர்களுக்கோ மரணம் புல்லுக்குச் சமானம். அனைத்தையும் துறந்தவனுக்கு மனைவி புல்லுக்குச் சமானம்.  ஆசையற்றவனுக்கு உலகம் புல்லுக்குச் சமானம்.

Money is worthless like a straw for a generous person. Death has no significance for a brave. Wife is as good as straw for a person free from attachment. The world is worthless for one who is free from desire.

கபிரபி காபிஷாயனமதமத்தோ வ்ருஸ்சிகேன சந்தஷ்ட: |

அபி ச பிஷாசக்ரஸ்த: கிம் ப்ரூமோ வைக்ருதம் தஸ்ய ||

ஏற்கனவே அவன் ஒரு குரங்கைப் போல இருப்பவன். மேலும் அவன் கள்ளை வேறு குடித்திருக்கிறான். அதே சமயம் அவனை ஒரு தேள் வேறு கொட்டி இருக்கிறது. அத்தோடு அவனை ஒரு பேய் வேறு பிடித்து விட்டது. இந்த நிலையில் அவனது செயல்களை எப்படி விவரிப்பது?

(Already he is) a monkey. Moreover, he got intoxicated with wine. (Then) he was bit by a scorpion (and in addition to that) he was possessed by a spirit. How to describe his feats (in this situation)?

யௌவனம் தனஸம்பத்தி: ப்ரபுத்வமவிவேகிதா |

ஏகைகமப்யனர்தாய கிமு யத்ர சதுஷ்டயம் ||

இளமை, செல்வ வளம், அதிகாரம் மற்றும் விவேகமற்றிருப்பது ஆகிய இந்த நான்கில் ஒன்று இருந்தாலும் அது நாசத்திற்கு வழி வகுக்கும். இந்த நான்கும் சேர்ந்து இருந்தாலோ என்னத்தைச் சொல்வது?

Any one of (the following) youth, riches, authority and recklessness can lead to peril, what to say if all the four are combined together?

(English Translation  by Saroja Bhate)

Tags- கள் , தேள், ஆட்டம், பேய்,   குரங்கு,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: