ரிக் வேத ரிஷிகள் பட்டியல் – பகுதி 1 (Post No.10,744)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,744

Date uploaded in London – –    14 MARCH   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IN SANSKRIT ALPHABETICAL ORDER

ரிக் வேத ரிஷிகளின் பெயர்களும் அவர்களுடைய சூக்தங்கள்,  மந்திரங்கள், வரும் மண்டலமும்

அக்ருஷ்ட்டா மாசா : 9-86  1-10, 31-40 AKRSTAAH MAASAAHA

NINTH MANDALA 86TH HYMN

அக்ஷ மெளஜவான் 10-34

அகஸ்த்ய மைத்ராவருண 1-165, 13-15, 166 13-15; 166  – 169, 170-2,5; 171-178 179-3,4180-191

அகஸ்த்ய  சிஷ்ய  1-179,  5,6

அகஸ்த்ய வசா  1-60              5 names

அக்னி  10-124, 2-4

அக்னி   சக்ஷுச 9-106, 1-3, 1–14

அக்னி  தாபஸ 10-141

அக்னி   பாவக 8-102, 19-140

அக்னி  சவ்ஸிக்க  10-51, 2-4, 6-8, 52, 53, , 7980     10 names

அநாயஹ திசநாயஹ ஐஸ் வராஹ  9-109

அக்னியுத  ஸ்தவ்ர  10-116

அக்னியூப   ஸ்தவ்ர  10-116

அக்னிவருண சோமஹ  10-124, 1, 5-9

அகமர்ஷண மாதுசந்தச 10-190

அங்க அவ்ரவ 10-138

அங்கீரஸஹ சஹஸ்ரம் வஸுரோசிஸஹ 8-34, 16-18

அஜாமிள செளஹோ த்ர 4, 43-44

அஜாஹ பிரஸ்னியஹ 9-86

அத்ரி பெளம 5-27; 37-43, 76-77, 83-86; 9-67, 10-12, 86 41/45    20

அத்ரி சம்க் ய 10-143

அதிதி தாக்ஷயணீ  10-72

அனாந த பாருச்சேபி  9-111

அநில வாதாயான 10-168

அந்திகு ஸ்யாவாஸ்வி  9-101, 1-3

அபாலா 8-91

அப்ரதிரதஹ ஐந்த்ர 10-103

அபிதபா செளர்ய 10-37

அபீவர்த்த ஆங்கீரச 10-174

அமஹீயு  ஆங்கீரச 9-61                30

அம்பரீஷ வார்ஸாகிர 1-100, 9-98

அயாஸ்ய ஆங்கிரஸ  9 44-46; 10-67,68

அரிஷ்டநேமி தாரக்ஸ்ய 10-178

அருண வைதஹவ்ய 10-91

அரசத் ஹேரண்யஸ்தூப 10-149

அர்ச்ச நான ஆத்ரேய 5-63,64; 8-42

அற்புத காத்ரவேய 10-94

அவத்தசார காஸ்யப 5-44; 9-53-60

அவஸ்யு ஆத்ரேய 5-31

அஸ்வமேத பாரத 5-27       40 name’s          

அச்வஸூக்தி கான்வாயான 8-14,15

அஷ்டக வைஸ் வாமித்ர  10-174

அஷ்டாதம்ஷ்ட்ர வைரூப 10, 3

அஸித காஸ்யப  9, 5-24

ஆயு காண்வ 8-52

ஆசங்க ப்ளா யோகி 8, 1, 30-33

அம்ஹோமுக் வாமதேய 10-126    AMHOMUK VAMADEYA      47 names

தொடரும் …………………………………………….

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: