ஹரியோ, ஹரனோ நெற்றியில் எழுதியதை அழிக்க முடியாது! (Post No10,745)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,745
Date uploaded in London – – 15 MARCH 2022

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சுபாஷித செல்வம்
ஹரியோ, ஹரனோ யாரானாலும் நெற்றியில் எழுதியதை அழிக்க முடியாது!

ச.நாகராஜன்

அருமையான சில சுபாஷிதங்கள் இதோ:

அர்யாநாமர்ஜனே துக்கமர்ஜிதானாம் ச ரக்ஷணே |
ஆயே துக்கம் வ்யயே துக்கம் திகர்தா: கஷ்டசம்ஸ்ரயா: ||

ஒருவன் பணம் சம்பாதிப்பதில் கஷ்டம் அடைகிறான். அதை பாதுகாப்பதிலும் அவன் கஷ்டமடைகிறான். சேர்ப்பதிலும் துக்கம் செலவழிப்பதிலும் துக்கம். சீச்சீ! துன்பத்திற்கு வழி வகுப்பதே பணம்!

One suffers while gaining wealth. One also suffers while protecting it. There is pain in gaining and pain in spending money. Fie on this money which leads to misery!

**

வலிபிமுர்கமாக்ராந்தம் பலிதைரங்கிதம் சிர: |
காத்ராணி ஷிதிலாயந்தே த்ருஷ்ணைகா தருணாயதே ||

முகம் முழுவதும் சுருக்கங்கள். தலை முழுவதும் வெள்ளை நரை! தளர்வடைந்த அங்கங்கள். ஆனால் ஆசை மட்டும் இளமையோடு இருக்கிறது!

The face is covered with wrinkles. The head is marked with white hair. The limbs have slackened. Desire alone is (still) young.
**

ஹரிணாபி ஹரேணாபி ப்ரஹ்மணாபி சுரைரபி |
லலாடலிகிதா ரேகா பரிமார்ஷ்டு ந சக்யதே ||

ஹரியாகட்டும் ஹரனாகட்டும் பிரம்மாவாகட்டும் அல்லது எந்த கடவுளாகட்டும் ஒருவராலும் நெற்றியில் எழுதியதை அழிக்க முடியாது.

The line (of fate) drawn on the forehead cannot be wiped out even by Lord Vishnu, Sankara, Brahman or any other god.

**
ஸ்வயம் மஹேச: ஸ்வஷுரோ நகேஷ:
சகா தனேஷஸ்தனயோ கணேஷ: |
ததாபி பிக்ஷாடனமேவ சம்போ:
பலியஸீ கேவலமீஸ்வரேச்சா ||

அவரோ சிவன் – மஹேசன். அவரது மாமனாரோ ஹிமயத்திற்கே அதிபதி. அவரது நண்பரோ செல்வத்திற்கு அதிபதி (குபேரன்). அவரது மகனோ கணங்களுக்கு அதிபதி (கணேசன்). என்றபோதிலும் கூட அவர் பிக்ஷைக்காக அலைகிறார். எல்லாவற்றையும் விட இறைவனின் இச்சையே சக்தி வாய்ந்த ஒன்றாகும்.

(Lord Siva is) himself a great God; (his) father-in-law (is) the lord of mountains (Himalaya); (his) friend (is) the lord of wealth and (his) son is the lord of Ganesa (i.e. Ganesa). Even then (Lord Siva) has to wander for begging alms. The will of the almighty alone is more powerful than anything else.

**
சிரஸா தார்யமாணோபி சோம: சௌம்யேன ஷம்புனா |
ததாபி க்ருஷதாம் தத்தே கஷ்ட கலு பராஷ்ரய: ||

சிவபிரானின் தலையில் இருந்த போதிலும் கூட சந்திரன் தேய்கிறது. உண்மையில் அடுத்தவரை நம்பி இருப்பது துயரமானது தான்!
The moon gets emaciated even though she is carried on the head by the gentle lord Siva. Indeed, dependence on others is miserable.
**
(English Translation by Saroja Bhate)

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: