400 ரிக் வேத ரிஷிகள் பட்டியல்-2 (Post No.10,747)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,747

Date uploaded in London – –    15 MARCH   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ரிக் வேத கால புலவர்கள் 400 பேர் பட்டியல் தொடர்கிறது. நேற்று 47 பேரைக் கண்டோம்.

இரண்டாம் பகுதி

48.இட பார்கவ 10-171

இந்த்ர  1-165, 1-170, 4-18, 8-100, 10-28, 10-86

இந்த்ர முஸ்கவான் 10-38

இந்த்ர வைகுண்ட 10-48

இந்த்ர ப்ரமிதி வாசிஷ்ட 10-97

இந்த்ராணி 10-86, 10-145

இரும்பிடி கா ண்வ 8-16 -18

இ ச ஆத்ரேய 5-7, 8

இத்ம வாக தார்த்தச் யுத  9-26

உசத்ய ஆங்கிரஸ 9-50-52

உத்கீல காத்ய 3-15-16

உபமன்யு வாசிஷ்ட 9-97,

உபஸ்ருத வார்ஸ் த்திஹவ்ய 10-115

உருக்சய ஆமஹியாவ 10-118

உருசக்ய  ஆத்ரேய 5-69/70

ஊர்வசி 10-95

உல வாதாயான 10-186

உசன காவ்ய 8-84, 9-87/89

ஊரு ஆங்கீரஸ 9-108

ஊர்த்வ க்ருசண யாமாயண 10-144

ஊர்த்வ க்ராவா ஆற்புதி  10-175

ஊர்த்வ நாப ப்ரஹ்ம 10-109

ஊர்த்வச த்மா ஆங்கீரஸ 10-108

ரிஜ்ஸ்வா  பாரத்வாஜ 6-49/52, 9-98, 9-108,

ர்ஜ் ராஸ் வ  வார்சாகிர 1-100

73- ர்ணாஞ்சய 9-108

So far 73 poets covered

ர்ஷப  வைராஜ 10-166

ர்ஷப வைஸ் வாமித்ர 3-13/14; 10-166

ர்ஷப சக்வர 10-166

ர் ஷ்ய ஸ்ருங்க வாதரஸன 10-136/7

ஏக தாயு நவ் தச 8-80

ஏடச வாதரஸன 10-136

ஏவயாமருத் ஆத்ரேய 5-87

கக்ஷிவான் தை ர்க தமஸ 1-116/125; 1-16; 9-74

கண் வ கௌர 1-36, 1-43, 9-94

கத  வைச்வாமித்ர 3-17/18

கபோத நைர் த  10-165

கரிக்கரத  வாதரஸன  10-136

கர்ணஸ்ருத வாசிஷ்ட 9-27

கலி ப்ராகாத 8-66

கவச ஐலுச 10-30/34

கவி பார்கவ 9-47/49, 75/79

காஸ்யப மாரீச 1-99; 8-29; 9-64, 67, 91/92; 9-113/114; 10-137

குத்ச ஆங்கிரஸ 1-94/98; 1-101/115; 9-97

குமார ஆக்னேய 7-101/102

குமார ஆத்ரேய 5-2

குமார யாமாயன 10-135

குரு சுதி காண்வ 8-76/78

குல்மல பாரீஸ சைலூசி 10-126

குசிக ஐஸீரதி 3-31

குசிக ஸெளபரி  0-127

குஸீதி காண்வ 8-81/83

102. கூர்ம க்ருத்சமத 2-27/29

இதுவரை 100 புலவர்கள்

To be continued………………………………………………

tags–  ரிக் வேத, புலவர்கள் , 400 பேர்,  பட்டியல்-2,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: